Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Gærja- jïh plaerievuerpie

Fïerhten asken gærjah jïh plaerieh våarpobe dejtie maanide gïeh sijjen teekstide jïh guvvide sajtese åådtjeme bæjhkoehtidh. Daagkoe vuelege gyhtjelassh jïh vaastoeh gaavnh Gærja- jïh plaerievuerpien bïjre!

Guktie Gærja- jïh plaerievuerpese meatan båatam? 

Voestes aktem åtnoenommem daarpesjh. Dan mænngan gosse maam joem seedteme jallh quiz- vaastoeh mijjese seedth maahtah rovhtese diedtedh, sïjhth meatan Gærja- jïh plaerievuerpesne årrodh. Dellie edtjh dam dov tjaalesijjiem, adressem tjaeledh, juktie daejrebe gåabph dam dov gærjam jallh plaeriem seedtedh jis vitneme. Gosse dam maam dorjeme dan sajtese beajeme dïhte goh vuerpie dennie vuerpesne! Aelhkie!

Magkerh aamhtesh goh vuerpie Gærja- jïh plaerievuerpesne sjidtieh? 

Soptsesh, dikth, gærjasaernieh jïh guvvieh vuerpieh sjidtieh gosse aamhtesidie nænnoestamme jïh bæjhkoehtamme. Aaj vuerpiem åadtjoeh jis gaajhkh quiz-vaastoeh reakta jïh datne veeljeme dejtie dov vaastojde mijjese seedtedh.

Man gellien aejkien maahtam aamhtesh Gærja- jïh plaerievuarpan seedtedh? 

Dan gellien aejkien guktie sïjhth! 

Man båeries edtja årrodh gosse meatan Gærja- jïh plaerievuerpesne? 

Gaajhkh gaskem 0 jïh 18 jaepieh!

Mij gærjide jïh plaeride våarpode? 

Dah plaerieh mej gaskem maahtah veeljedh leah Kamratposten, Min häst jïh Robot. Dam orremes jallh mubpie orremes plaeriem åadtjoeh. 

Fïerhten aejkien ovmessie gærjah! Dannasinie dam sïjhtebe edtjh veeljedh magkerh gærjah sïjhth jïh man båeries datne. Dellie aelhkebe mijjese mij joem buerie dutnjien veeljedh! 

Jis mijjese sïjhth plaeriej jallh gærjaj bïjre saarnodh maam tuhtjh byöroe meatan vuerpesne årrodh? Tjaelieh mijjen sæjjan govlehtallemegoerine.

Man gellien aejkien gærjah våarpode? 

Fïerhten asken, men ij giesege gosse snaltjen jïh mïetsken askh akte aske. Ektesne luhkieakte vuerpieh jaepesne sjidtieh. 

Gåessie askesne gærjide våarpode? 

Fïerhten asken aalkoste. Vuesiehtimmien gaavhtan: suehpeden Gærja- jïh plaerievuerpie ruffien aalkoste våarpobe. Dam darjobe dannasinie gaajhkesh gïeh sijhtieh meatan vuerpesne årrodh edtjieh jaksedh mij joem dan asken bæjhkoehtidh jïh seamma nuepiem utnedh vitnedh.  

Mannasinie barre gærjah jïh plaerieh våarpode? 

Dannasinie mijjieh mah daennie Polarbibblosne lyjhkebe lohkedh! Jïh mijjieh sïjhtebe juekedh mijjen eeremes gærjah maam lyjhkebe lohkedh jïh dellie datnem aaj sïjhtebe viehkiehtidh orre gærjah gaavnedh maam lyjhkh. Muvhten aejkien aaj naan ierielimmieh mijjen vitnijidie seedtebe. 

Jis aktem dejstie mijjen myövhkes snjåglojste sïjhth vitnedh edtjh mijjen sjïere gaahtjemi mietie veartasjidh.