Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Girjje- ja tidnikvuorbbádus

Juohkka máno mij Polarbibblon vuorbbádip girjijt ja tidnigijt mánájda gudi li oadtjum ietjasa tevstajt ja tjuorggusijt almodum webbabielen. Vuollelin gávna dábálasj gatjálvisájt ja vásstádusájt mijá Girjje- ja tidnikvuorbbádusá birra!

Gåktu oassálastáv Girjje-ja tidnikvuorbbádussaj?

Åvdemusát dån dárbaha addnev. Gå dån maŋŋela rája sisi dahkusijt jali kvissavásstádusájt midji de dån máhtá dieddelit gahpan ahte dån sidá oassálasstet Girjje-ja tidnikvuorbbádussaj. Dån hähttu de tjállet ietjat årudagáv, vaj mij diehtep gåsi galggap rádjat duv girjev jali tidnigav jus dån viddni. Gå duv dagos almoduvvá webbabielen de riekkniduvvá låhttån vuorbbádusán! Álkket!

Makkir dahkusij tjerda sjaddi låhttån Girjje- ja tidnikvuorbbádusán!

Giehto, divta, girjjegätjástusá ja tjuorggusa sjaddi låhttån maŋŋel gå li dåhkkiduvvam ja almoduvvam. Dån máhtá aj låhtåv oadtjot jus dån vássteda gájkka duolla kvissaj ja vállji rádjat sisi ietjat vásstádusájt.

Galli mån máhtáv rádjat sisi Girjje- ja tidnikvuorbbádussaj?

Vájku man galli sidá!

Man vuoras mån galgáv årrot oassálastátjit Girjje- ja tidnikvuorbbádussaj?

Gájkka 0 ja 18 jage gaskan!

Makkir girjijt ja tidnigijt dij vuorbbádihpit?

Tidniga maj gaskan dån máhtá válljit li Kamratposten, Min häst ja Robot. Dån oattjo ådåsamos jali vargga ådåsamos nummarav tidnigis.

Girje li umasslágátja juohkka bále! Danen sihtap duv válljit makkir girjje tjerdav dån hálijda ja man vuoras dån la. Álkkep midjij sjaddá válljit juojddá mij la riek buorre!

Sidá gus dån gätjástit mijáv tidnigij jali girjij birra majt dån aná lulun gávnnut vuorbbádusán? Tjále dav mijá aktavuohtaformulerra.

Man dájvvalakkoj dij vuorbbádihpit girjijt?

Juohkka máno, ietján gå giesen gå mij aktij biedjap sjnjilltjamánov ja bårggemánov. Aktan sjaddi lågenanakta vuorbbádusá jahkáj.

Goassa mánon dij vuorbbádihpit girjijt?

Boahtte máno álgon. Buojkulvissan; moarmesmáno Girjje- ja tidnikvuorbbádus vuorbbáduvvá biehtsemáno álgon. Le danen gå gájka gudi sihti oassálasstet vuorbbádusáj dan mánon galggi háhppidit almoduvvat ja gájkajn galggá sämmi stuorra máhttelisvuohta vuojttet.

Manen dij val vuorbbádihpit girjijt ja tidnigijt?

Danen gå mij Polarbibblon lijkkup låhkåmij! Ja mij sihtap vaddet mijá iehtjama ja viehkedit duv gávnnat ådå låhkåmbuoremusájt. Muhttijn rádjap aj smávva vattáldagájt mijá vuojttijda.

Jus sidá viddnit avtav mijá stuvssaidjalåttijs de galga gähttjat mijá sierralágásj gilbbusijt.