Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Polarbibblo åvddån

Ådåstuhtátjit ja buoredittjat Polarbibblov de mij 2019 jagen plánigådijma. Mij sihtap aktavuodav válldet mánáj ålles rijkan ja ij val Norrbottenin. Mij sihtap aj gávnnut moatte giellaj gå dárogiella. Vuostasj lávkke dan bargon lij ådåstuhttet webbabielev ja dav buoredit ja tjábbit. Ja mij dagájma dav!

Ådå Polarbibblo almoduváj gålgådismáno 2020. Enas webbabieles li ájmon, nåv gåk tjállet, tjuorggat ja spieledit, valla mij duoddijma aj ådåsijt. Jus dujna l konto mijá lunna de dån dal máhtá vuorkkit álgadum dahkusijt ja joarkket tjállet maŋŋela.

Valla mij sihtap sjaddat ájn vil buorebu ja galggap joarkket lasedit ådå dåjmajt. Dån máhtá 2021 jagen låhkåt ja rádjat sisi tevstajt meängiellaj ja sámegiellaj. Dan maŋŋela mij galggap aj dunji vaddep máhttelisvuodav rádjat sisi gåvåjt, jienav ja videojt webbabälláj. Mij sihtap årrot sadjen gånnå gájkka máná gudi sihti dahkat li duostodum, vájku akta makkir tjärdda dahkusijs la.

Mijá vuorddaga li åvddånit ja sjaddat ájn vil buorebu. Polarbibblo l gávnnum ienep gå 20 jage. Webbabiellen lagalggap sieldes dålusjlágásj. Mij lip viehka mihá dassta. Ja nåv guhkev gå ådå addne båhti, de mij joarkkep.

Sidá diehtet ienep Polarbibblo birra? Gehtja Polarbibblo Facebookbielle jali Polarbibblo, Norrbotten.se.

Máhtá aj mijájn aktavuodav válldet. Rája mejlav info@polarbibblo.se de njuolgga ulmusj dujna aktavuodav válldá.