Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon hermelinen silhuett

Ingá Utsi

Oktii ovdal don eallet, de lei okta neaida gii ii goassege lei leahkan olggobealde gávpoga.

Muhto okta beaivi son háliđii mannat olggus já suokardit. Son dájái su eadnai áhte son áigut mannat olggobealde gávpot ja suokardit.

Su eadni dájai:

- Mana fal, mon in beroš.

- Giitu eadni, momn manan eahkes!

Ja nu Ingá mátki álgii.

Eahkes Ingá jearrai gos son máhtii álgit su mátki? Su eadni dájai ahte son máhtii álgit su mátki Ábisku vuostta. Ingá dagai ovtta bealggi bajás go son borrai. Ja dál son álgii su mátki.

Son dajai hivas já manai.

Lávkas son anii biebmu, tealtá, ođđenseahka já biktasiid.

Muhto juste ovdal go son galggai mannat meahčči sisa de...

- Hejja!

- Aaah! Gii don leat?!

- Ale bala, mon lean Silas, ja mon lean dáppe danin mon galggan čuovvut du du mátkis.

- Eh? Juo, čuovvo fal.

Ja dál sin álget vázzit, Ingá stuorrimus ja vel somámus mátki.

Beaivi 1.

Dal Ingá lea nohkkan measta 12 diimmu. Muhot juste ovdal son gálggaibadjánit:

- BUORRE IRI!!!

- Aah! Huffa don baldet mu!

- Oj, ándagassi, muhot jus min galgat álgit mannat de don fertet badjánit já borrat irresbiebmu.

- Juo fal.

Ja de soai guoktás leigga valmas borran já álgi vázzit. Soai vázzi já vázi, ja de soai ollii stuorra jávrri lusa.

Ingás lei nu goiku já háliiđii juhkat čáhci, ja Silas háliiđii dahkat dan maid. Soai juggaiga čáhci, de Ingá oinii jouoga čáhcis.

- Maid die lea Silas?

- Mon in dieđe.

Deis jugai vehá eanet čáhcii já galggai juste álgit vázzit.

- Maid diet leai?

- Diet lea čáhžirávga, son lea meastu 500 jági boaris.

- Oj, man boaris son lea!

- Mon dieđán, muhto dal moai fearte nohkat.

Beaivi 2.

- Hállo, badján dál!

- Juo, juo. Vuortte vehás.

Dál goabbežagat leaikka badjánan já borran. Soai fearteba álgit vázzit já ohcat juoga maid Silas háliiđii gávnat. Dál soai leabaálgan vázzit já eaba váldán eret tealtá.

Dál soai leaba meahccis vázzime.

- Ahh! Soamis dohppe mu juolggi, veahket Ingá!!!

- Silas, mii diet lei unna trollas?

- Diet lei okta meahcci stállu, mas lea hui váralas mirkkut.

- Oj, man vuorbi moai átnit, áhte dan ii gáskan du.

- Juo, mon dieđán, min átnit hui vuirbi.

Dál dei lei vázzan meatu guokte miilla viel. Dat lei šaddan seavnjat já Ingá lei hui váibas. Meastu álggii nohkkat go Silas ja Ingá leigga ean vázzime.

Dei lei bidjai bajás tealta ja borraiga eahkesbiepmu. Máinnjil de gálggaiga nohkkar muhto Ingá ánnii áhte son gullai juoga.

Beaivi 3.

De soai badjaneaigga seamme áiggi dán gearddi. Ingá mánai olggus heahccat jus Silas lei badjánan, ja dat son lei. Son maid geahccan jus Ingá lei badjánan.

- Buorre iđit Silas!

- Buorre iđit Ingá!

- Leatgo don jur badjin?

- Juo, dat mon lean gal Silas!

Guobbetcagat leaiggá badjin já guobbesiin áni borran hállu. Guobbesiin lei borran já ii soamis áni borranhállu.

Dei álggiigavázzit veahas, soames sadjai gos dei galggii borrat lunshe. Muhto juste ovdal son gálggai čohkkit son huikii:

- Aah!

Ingá jearrai maid dát lei maid dáhppahuhvai. Já Silas dádjai áhte ii oktage lea boahtan ná guhkas dego Ingá ja áhte son fearte birget su iezažin dál já bohtte áiggi.

Ingá ii ipmirdan maidege, muhto máiŋŋel dán maid Silas dájai de son bearrá “poff” - jávggai. Ingá čoahkai moadde diimmu já juorddašii áhte soaita jus son nohkái de Silas boahta ruovttuluotta fas.

Nu ahte de son bidjai bajás tealtá já vurtii moadde diimmu vel já manai nohkkat.

Beaivi 4.

Ingá badjanii já lei hui váibbas, son lei nohkkan bearra guokte diibmmu.

Son geahccai olggus jus Silas lei boahtán ruovttuluotta. Muhto ii soamis lei boahtan.

Ingá iige borran iđđesbiebmu! Son beare álggi vázzit ruoktu guvllui.

Dál Ingá lei vazzan bealle mudui ja iige diehtán dan, muhto juste ovdal son rabai čalbmi de juoga dohpii su gieđa. Dat lei Silas!

Silas lei boahtan ruoktuluohta, Ingá jáhkii. Juste ovdal Ingá huikii de Silas sattai hui stuorat já vielgat. Dat lei háldi maid váltii su. Juste fal, Ingá ii fal atnán juoga silba su mielde.

Háldi válti Ingá su mielde ruoktu. Ingá álggi huikit veahki ovttan, muhot ii soamis boahtán veahkit su.

Háldi lei álggime dáhkat juoga baistebánu siste. Ingá ii ipmirdan maidege já álggi huiki eanet já eanet.

De somais huikii:

- Bija vulos Ingá, Háldi! Váj mon dágan nu ahte don jámat.

- Silas! Don bođii ruovuluota!

- Jepp!

Háldi bijai vuolos Ingá já soai álggiiga viehkat.

- Ingá, maid don dágat dáppe?

- Mon in dieđe muhto maid don dágat dápet?

- Mon in dieđe, muhto Ingá, don feartet álgit mannat ruoktut!

- Juo, mon dieđán!

Juste de Silas haskai. Ingá ii ipmirdan manin son dágai nu, muhto go Ingá geahččai vulus de son lei okta cahcci gorcci badjel.

Ingá jorai vulos cahcci sisa. Cahccis lei okta hui stuorra guolli.

Dá álggii geahččalit gaskit Ingá maid lei cahccis já juste ovdaldá gaski su...

- Aah! Gos mon lean? Manin dát lea nu dimmis?

- Huffa, Ingá, don leat du seangas!

- Enná?

- Já, dát lea du enná. Badjan dál, don fearte borra iđđesbiebmu já mannat skuvlii.

Fler berättelser av callingilvu2023

 • Ikon hermelinen silhuett

Su favorita vuogga

Oktii ledje guokte bárni, leai mon ja goukte mu buoaremus ustiba. Mii galgaimet mannat mu ustibane barta muho ovdal go mii mannaimet guoalástit.

Maŋŋel mii leaimmet oaggun veahá de čurvo mu ustiba: veahket. Nu manne...

 • Ikon hermelinen silhuett

Olmmuš ja Návdi

Okta beaivi Sára leai olgun vázzime. Son gulai juoga jiena mii son ii lean gulan ovdal.

Dá leai okta imaš jietna. Dá gullui vehaš dego návdi.

Nuppi beaivi son nái leai olgun vázzime ja gulai seamma jiena. Son oinn...

 • Ikon hermelinen silhuett

Buoremus Rádná

Dat lea Illu birra.

Illu lea mu buoremus rádná.

Son lea ovcci mannu boris. Sus lea ruškes čalmmit ja guolggat.

Mon oačču Illu go son leai gavčči vahku boris.

Son lea hui siivu ja ráhkistan staohka, son nai ráh...

 • Ikon hermelinen silhuett

Stállu

Dat lei oktii nieida. Su namma lea Ylva-li. Son orron čáhcevaggis.

Dat lei geassi. Ylva-li lea olgos ja stohka Stállu Leoniin. Leon lea Stállu ja Ylva-li

lea okta unna nieida. Ylva-li čoalkkii geadgái ja dajai:...

 • Ikon hermelinen silhuett

Livli ja gávpái rádna

Dát lea Livli. son lea 10 jahkkasaš.

Livli lea hui ahki, sus ii lea maidege rádnat.

Odne dat lea bassi. Livlis ii lea maidege dahkat.

De Livli stuoraoabbá mii námma lea Beaivi boahtai sisa su latnjii ja dajai:...

 • Ikon hermelinen silhuett

Goađastallan

Dat leat guokte vegat mat galget mannat goađastallat.

Álggos sii vudjet máŋgga diimmu.

Oanes ággi geažis sii bisánit márffigávppis.

Dat buoremus rátnát Elle Márjá ja Emma. Elle Márjá ja Emma váldiba

márffi ja...

 • Ikon ekorren silhuett

Ella-Marja ja Nilas

Ántaris ja Ella-Marja libá buoremus ráddna.

Ántaris ja Ella-Marja libá Ántarisa dåben. Ella-Marja giehtto Ántaris:

- Mån lijkku Nilasij, dån ij oattjo soabmásij giehttot...

- Okej mån loabedav.

lågev minuvta mange...

 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

Berättelser av andra

Fler berättelser
 • Ikon ugglan silhuett

Grisen försvann från slottet

Det var en gång en gris som bodde i sin grisslott. Han blev stulen från sitt grisslott. Han var jätte, jätterädd men han visste inte vad han skulle göra. Han tänkte lite grann och då hade han inget bra med dig.

Hon ä...

 • Ikon ugglan silhuett

Bra titel

Harry potter var en bajskorv. Alla gillade honom. Hermione tog över honom. Alla gillade henne. Harry potter blev arg. Han försökte döda Hermione. Alla blev arga på Harry Potter. Harry Potter förklarade varför han förs...

 • Ikon ugglan silhuett

Spindeln!

Det var en gång en pojke som hette Filip. Han var en glad och pigg pojke.

En dag skulle skulle han gå ut i skogen.

När han var framme så var han lite rädd och ville nog gå hem.

På stigen såg han en stor spindel och...

 • Ikon ugglan silhuett

Den magiska spegeln

Det var en gång en tjej som hette Alice. En dag skulle hon fara och köpa en ny spegel.

Hon köpte en ganska gammeldags men jättefin spegel.

När hon kom hem satte hon upp spegeln i sitt sovrum.

Sedan när hon skulle...

 • Ikon ugglan silhuett

En liten ponny

En gång skulle en liten ponny äta sallad. Då kom en jättestor ponny och sa:

- Jag kommer och äter upp dig!

- Nej, jag vill inte det! sa lilla ponnyn.

Då sprang stora ponnyn iväg.

Lilla ponnyns mamma kom då, och...

 • Ikon ugglan silhuett

Jag och min kompis

En dag var jag med min kompis hon heter Lou och vi var ute och lekte i trädgården. Det var roligt. Nästa dag på morgonen åt jag Nutellamacka, det var gott. Sedan plingade det på dörren det var någon som sålde majblom...

 • Ikon ugglan silhuett

Tjej och spegel

Var en gång en tjej som hade förlorat sin mamma. Så hon gick ut i skogen för det fanns ett rykte att det fanns en spegel som man kunde prata med de döda med. Det fanns massor av monster i skogen, varulvar som den här...

 • Ikon ugglan silhuett

Svarta madam

Tre tjejer går till en toalett på skolan och säger Svarta madam åtta gånger. Sen när dom går ut ur toaletten ser dom Svarta madam i korridoren som jagar dom.