Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
Ih datne tjaangeme jïh dellie nommehth gosse maam joem seedteme. Jis meatan vuerpesne sïjhth årrodh dellie tjoerh akten kontose tjaangedh.
Aaj tjoerh gaajhkh gyhtjelassh reakta vaestiedidh jis vuerpesne sïjhth meatan årrodh.

Påaskeqviz

Psst! Diedth gåvvan, jis sïjhth stuerebe guvviem vuejnedh!

1. Maam snjågloeh heevehtieh?


2. Mij klaeride lopmedoenehkh guvvesne utnieh?


3. Man gellie snjågloeh gååvnese guvvesne?


4. Maam snjågloe gaerpienisnie åtna?


Veeljh jeatja quiz