Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

General.WelcomeHeader

Grenar

Giesie-eejetalleme-bingoe!

Giesie-eejetalleme-bingoem darjoeh jïh maahta vadtesh-voesse vitendh.

Tjoerh bingoepreejrem mijjese sedtedh jis sæjhtah gaahtjedh. Datne maahtah giesie-eejetalleme-bingoem mïetsken 31 b. raajan darjodh.

Daesnie giesie-eejetalleme-bingoem gaavnh

Seedth dov bingoepreejrem mijjese daesnie

Målar bra

Guvvedh aktem guvviem!

Lyjhkh guvviedidh? Dam maahtah mijjen luvnie darjodh!

Kaanne naan tjaebpies guvviem sïjhth guvviedidh? Jallh ov-murreds? Jallh barre mij joem hæhtadidh? Veeljh klaeriem, saehpiem jïh aelkieh!

Juhtieh sæjjan Guvviedidh!

Bïevnesh jïh saernieh

Spealadidh

Memorym spealadidh

Sïjhth vielie murreds baakoeh lïeredh? Dellie mijjen aktem memorym maahtah pryövedh. Mijjen leah gellie mestie veeljedh!

Mijjen memory

Vuerpie

Sïjhth meatan årrodh gaahtjedh?

Nov dån daajrah mijjen lea Vuerpie daesnie Polarbibblosne? Fïerhten asken gærjah, plaerieh jïh jeatjah lustes aath våarpoejibie. Fïerhten aamhtesem maam mijjese seedteme lea akte vuerpie. Dellie tjoerh måjhtajidh kontom daarpesjh jis sïjhth meatan årrodh.

Lohkh vielie Vuerpien bïjre

Saernieh

Orre tjaebpies guvvieh! 

Daelie mijjieh orre guvvieh gïeledyjrigujmie utnebe jïh dejtie  maahtah olkese tjaeledh jïh guvviedidh. Dïedth guvviem juktie stuerebe guvviem åadtjodh, vöörhkh jïh olkese tjaelieh. 

Mijjen guvvieh 

Haren med moln i bakgrunden.
Omröstning

Maam njåemele bööremes lyjhkoe giesien darjodh?

Minngemes teeksth

Vielie teeksth
  • Ikon ripan silhuett

Sommartider

Det är sommartider min vän

Sommartider hej hej

Sommartider för allt du vill och allt du kan

Sommartider hej hej

Sommartider läppar mot läppar

och ta mig i brand

  • Ikon ugglan silhuett
  • Ikon haren silhuett
  • Ikon ripan silhuett

Hej

Hej, jag gillar dig

Du är rolig, så otrolig

Wow, jag slog dig med en POW

Det här är en dikt

Wow, vilken utflykt!!

Du är fläpp och lite knäpp

Det här är ett skämt-dikt

Wow, vilken utflykt

  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...