Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

General.WelcomeHeader

Bokstäver som ligger på ett bord.

Juhtieh sæjjan Baakoevijreme!

Mijjen spïelesne Baakoevijreme edtjh tjeakoes baakoeh gaavnedh. Dah leah ovmessie guhkie jïh maehtieh måedtien haaran gååvnesidh. Rikti smærrehke!

Datne maahtah veeljedh gïelem, aamhtsem jïh man geerve dïhte edtja årrodh.

Dåeredh sæjjan Baakoevijreme!

Polarugglan framför ett Pac-Man spel.

Spïelh Pac-Man Polarbibblosne!

Lyjhkh Pac-Man spïeledh? Mijjen luvnie maahtah dam darjodh. Sïjhth highscore læstosne meatan årrodh? Tseegkh kontom Polarbibblosne.

Spïelh Pac-Man daesnie!

Tseegkh kontom daesnie!

Minngemes teeksth

Vielie teeksth
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

Bïevnesh jïh saernieh

Hermelinen, räven, Polarugglan, haren och ekorren som håller i plakat och en megafon.

Mij dov bööremes daelviedarjome?

Spealadidh

Quiz darjodh

Datne mijjen quiz vuartasjamme? Dah leah joekoen hijven dutnjien gie sæjhta vuejnedh man jïjnjem maahta ovmessie aamhtesi bïjre. Jis gaajhkem reakta vaestiedamme jïh utnijem åtnah aaj maahtah veeljedh jis meatan Vuerpesne sïjhth årrodh.

Mijjen quiz

Lohkedh

Datne orre Polarbibblosne?

Buerie båeteme! Mijjieh geerjene datne diekie båateme. Sïjhth vielie daejredh maam maahtah mijjen luvnie darjodh? Sïjhth vielie daejredh guktie daate sijjie lea?

Dam maahtah daesnie darjodh!

Saernieh

Orre tjaebpies guvvieh! 

Daelie mijjieh orre guvvieh gïeledyjrigujmie utnebe jïh dejtie  maahtah olkese tjaeledh jïh guvviedidh. Dïedth guvviem juktie stuerebe guvviem åadtjodh, vöörhkh jïh olkese tjaelieh. 

Mijjen guvvieh