Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Gusnie Noran gierehtse?

Daesnie maahtah lohkedh jïh goltelidh guvviegærjam Gusnie Noran gierehtse? gelline gieline! Diedtieh gïelese maam sïjhth lohkedh.

 

Gusnie Noran tjïelhke? lea digitaale guvviegærja maam Elmira jïh Ramona Zadissa.

Vielie dej bïjre daesnie gaavnh.