Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Jaksoesvoete Polarbibblose

Dajvengærjagåetie Norrbottenisnie dïedtem dan webbesæjjan åtna. Sïjhtebe dan gallesh guktie nuepie edtjieh webbesijjiem maehtedh provhkedh. Men daejrebe muvhth dåeriesmoerh gååvnesieh webbesijjiem jaksedh. Rubrihkesne Teknihken bïevnesh webbesijjien bïjre jïh man jaksoes vielie soptsestibie dej dåeriesmoeri bïjre.

Laake jaksoes digitaale byjjes hoksehtimmien bïjre

Daennie bielesne soptsestibie guktie Dajvegærjagåetie laaken mietie barka jaksoes digitaale byjjes hoksehtimmien bïjre. Mijjieh soptsestibie jis naan dåeriesmoerh utnebe laaken mietie barkedh. Soptsestibie gosse dåeriesmoeride staaran edtjieh årrodh. Sïjhtebe dan gallesh guktie nuepie edtjieh maehtedh Polarbibblom provhkedh.

Soptsesth fiejliej jïh dåeriesmoeri bïjre maam gaavnh

Mijjieh abpe tïjjem sïjhtebe webbesijjie edtja jaksoes årrodh. Gosse bieliem provhkh jïh orre dåeriesmoerh gaavnh maahtah fiejlide mijjese soptsestidh. Dellie maehtebe fiejlide staeriedidh jïh reakta darjodh. Aaj sïjhtebe daejredh mejtie teeksth daarpesjh jallh jeatjah mah ij leah ennje dutnjien Polarbibblosne gååvnese. Maahtah mejlem mijjese seedtedh jallh ringkedh. Vaestiedibie minngemes golme biejjesne gossege dov mailem åådtjeme. Seedth dov mailem diekie. Ringkh mijjen objeektemaehteles Linda Nilsson Westerdahl tellefovnenommere 076-101 98 16.

Bievnieh jis ibie leah laaken mietie barkeme

Åajvaladtjh digitaale reeremasse edtja vaaksjodh guktie gaajhkesh laaken mietie berkieh man jaksoes digitaale hoksehtimmie lea. Jis ibie dov gyhtjelasside buerielaakan vaestedh maahta mejlem seedtedh jallh ringkedh daase: mejla eller ringa till Myndigheten för digital förvaltning. Soptsesth dellie dejtie maam tuhtjh mijjieh båajhtode darjoeh.

Teknihken bïevnesh webbesijjien bïjre jïh man jaksoes

Daejrebe muvhth dåeriesmoerh gååvnesieh Polarbibblom jaksedh. Dejtie dåeriesmoeride mejtie daejrebe leah:

  • Ibie gaajhkine lehkine vuesehth gusnie fiejlie jïh fiejliem tjïelkelaakan buerkiestibie.
  • Ibie gellie ovmessie vuekieh utnijidie faalehth guktie gaajhkine bieline maehtieh juhtedh.
  • Ibie bieliemaalh jïh stijlemaallh buerie kodkvaliteetine utnieh mah standarden mietie.
  • Mijjen leah kåarhtekommandoh mah maehtieh geervebe årrodh dutnjien gie gïeline stuvrh jallh miste tangeentem diedtieh.
  • Ibie gaajhkh guvvide buerkesth goh teekste.
  • Ij gaajhkh teeksth gåaredh stueriemdidh namhtah dåeriesmoerh.
  • Mijjieh guvvieh provhkebe gosse teeksth vuesiehtidh.
  • Datne gie bieliem provhkh ih maehtieh tïjjem stuvredh jïh man guhkies dïhte. Dle dannasinie utnijh vaarjelidh jis åajaldehtieh olkese destie.

Mijjen ulmie gaajhkh dah åehpies dåeriesmoerh edtjieh staaran årrodh minngemes voerhtjen 15. biejjien 2021.

Guktie webbesijjiem gïehtjedamme

Brightnest AB jïjtjeraarehke vaaksjomem webbesæjjan Polarbibblo dorjeme. Gïem govlehtidh: support@brightnest.se

Minngemes vaaksjome skïereden 29. Biejjien dorjesovvi jïh Polarbibbloste dåhkasjahteme.

Granskningsmetod

Granskningsrapport

Webbesijjie bæjhkoehtovvi golken 1. bijjien 2020.

Tjilkemem minngemes orrestin golken 7. biejjien 2020.