Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
Ih datne tjaangeme jïh dellie nommehth gosse maam joem seedteme. Jis meatan vuerpesne sïjhth årrodh dellie tjoerh akten kontose tjaangedh.
Dov tjaalege jeatjah byjjebasse åtnoenommine vuesiehtåvva: ViVaK J
Tjoerh iktegisth tjaangedh jallh kontom darjodh AEREBE aalkah guvviedidh. Jis ij, dïhte dov guvvie ij spååresovvh. Ij dutnjien gie sïjhth nommehth guvviedidh.
Eevtjeme

    Guvviedidh

    Veeljh gïelem
    Sjangere