Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Det är är mina favortiemojis

Jag har två stycken favoritemojis, det är dom här:

🐱 Och 😂

Katten för att jag älskar katter och skrattemojin för att jag gillar att skratta och jag brukar göra det ofta.

Vad är din eller dina favorit emojis?

AlvaMalmstrom aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Bok!?

Bok Bok Bok Bok

Lalalala

Jag gillar böcker denna sida är bra för man är för böcker!!!

Lalalala

Bok Bok Bok Bok

 • Ikon ugglan silhuett

STEN!

Sten är en sten

Sten är Sten

Sten gillar att vara Sten

Så är det att vara Sten

Sten gillar livet att vara Sten

Sten gillar Sten

STEN!! SLUT!!

 • Ikon ugglan silhuett

Jag får aldrig en bok

Jag får ingen booook.

Jag får ingen booook.

Det är tråkigt.

Det är tråkigt.

Snälla, jag önskar mig en booook.

Snälla, jag önskar mig en booook.

Snälla.

Snälla.

Jag älskar böcker.

Jag älskar böcker.

Så, jag behöver en...

 • Ikon ugglan silhuett

Sommar och sol

Sommar sommar och sol

havet och vinden

och doft av kaprifol☀️

 • Ikon ugglan silhuett

Banan 🍌

Bananen är gul inte ful

Bananen är kul den är riktigt gul

Men ibland kan den vara brun och ful

 • Ikon ugglan silhuett

Jul

Min jul ska vara kul,

min jul får inte vara ful som påsken den är gul,

ska min vara kul och snön den ska vara vit,

och är den gul har någon pinkat på den kanske en hund 🐶

 • Ikon ugglan silhuett

🐻 Björn

Det här är Björn.

Björn är Björn?

Ja, Björn är faktiskt Björn och Björn vill inte vara någon annan än Björn.

Björn vill vara Björn.

Så är det.

Punkt slut.

Björn älskar Björn

Björn är Björn ingen annan än Björn...

 • Ikon ugglan silhuett

Tips på hur man ska läsa om man tycker det är tråkigt

Hej!

Här är några tips till dig som tycker att det är tråkigt att läsa.

1. Du kan börja med att läsa något kort och roligt.

2. Sen kan du be en vuxen eller ett syskon som kan läsa med dig.

3. Och efter det...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

 • Ikon haren silhuett

Mov bööremes voelpe

Mov voelpe lea gïemhpes

Goh naestie mij guaka elmesne

Manne mov voelpem lyjhkem

Dejnie manne aavone

Ektesne föörhkedien

Dovne skuvlesne

Jïh bussesne

Gåessie hujnesne

Ektesne monnem soelkehti...

 • Ikon haren silhuett

Mov Vïeneskodtje

Mov vïeneskodtje

Lea vïenes jih tryjjes.

Hijven-laakan vïeneskodtje lea hijven utnedh.

Dïhte dorje manne aavone.

Mov vïeneskodtje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Luste datnine spieledh.

Datne lea gïempes.

Manne aavone datne mïelem.

Manne aavone aktem voelpe jis datne gaavnim.

Datne mov bööremes voelpe.

 • Ikon haren silhuett

Voelpigujmie

Giesie

baahkes lïegkes

biejjie jïh laavkome

astoes bisseme-iehkede voelpigujmie

Giesie

 • Ikon haren silhuett

Bïenjem jïh manne

Ij leah goerehth, væssjojes jallh dåårres.

Mov bïenje.

Mov bïenje lea væjkeles, gïemhpes.

Mov bïenje gieries voelpe.

Mov bïenje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Mov voelpe

manne leam geerjeene

manne gaavnim akte voelpe

goh datne

mov jieleme lea buerebe

 • Ikon haren silhuett

MOV VÏENESKODTJE

Mov bovtse

Mov tjaebpies daamehke

Mov gieries lijnie-gaalloe

Datne guakah goh nastieh elmesne

Datne faamoem jih håhkoem munnjien vadtah

Datne mov aerpiem guadtah

Manne vuajnam dov gïejh mah skåajjesne haajp...