Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

firskmåsen aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Vad Hände?

Vad hände med kärleken?

Din och min, alltid vår

Men inte längre

Vår kärlek försvann

Jag vet inte vart den tog vägen

Önskar att jag kunde hitta den igen

Önskar att jag kunde älska dig igen

Men det kommer aldrig...

 • Ikon ugglan silhuett

Jag vet inte

Jag vet inte vem jag är

Jag vet inte om jag existerar på riktigt

Jag vet inte vad som händer med mig

Jag är bara att tomt skal

Det finns inga känslor inuti mig

Varför varför varför

 • Ikon ugglan silhuett

Jag klarar det inte

Jag vill stänga av mitt hjärta.

Jag vill inte ha det längre.

Någon, slit ut det ur min kropp.

Snälla. Jag orkar inte. Jag vill inte.

 • Ikon ugglan silhuett

Kom tillbaka

Kom tillbaka

Jag kan inte andas utan dig

Mitt hjärta gör så ont

Kom tillbaka

Då kommer allt bli bra igen

Snälla

 • Ikon ugglan silhuett

Min existens

Jag vet inte vem jag är.

Det känns inte som om jag existerar på riktigt.

Jag gör ingenting.

Jag glömmer bort att jag finns.

Jag vet inte vad som händer.

Existerar jag på riktigt?

 • Ikon ugglan silhuett

Hur?

Jag vill leva. Men jag vet inte hur, så jag bara existerar

 • Ikon ugglan silhuett

Storm

En storm för med sig förödelse och oro.

Men man vet att allt kommer att klarna upp, och det ger hopp.

För alla stormar drar alltid förbi, hur hemska de än är.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

 • Ikon haren silhuett

Mov bööremes voelpe

Mov voelpe lea gïemhpes

Goh naestie mij guaka elmesne

Manne mov voelpem lyjhkem

Dejnie manne aavone

Ektesne föörhkedien

Dovne skuvlesne

Jïh bussesne

Gåessie hujnesne

Ektesne monnem soelkehti...

 • Ikon haren silhuett

Mov Vïeneskodtje

Mov vïeneskodtje

Lea vïenes jih tryjjes.

Hijven-laakan vïeneskodtje lea hijven utnedh.

Dïhte dorje manne aavone.

Mov vïeneskodtje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Luste datnine spieledh.

Datne lea gïempes.

Manne aavone datne mïelem.

Manne aavone aktem voelpe jis datne gaavnim.

Datne mov bööremes voelpe.

 • Ikon haren silhuett

Voelpigujmie

Giesie

baahkes lïegkes

biejjie jïh laavkome

astoes bisseme-iehkede voelpigujmie

Giesie

 • Ikon haren silhuett

Bïenjem jïh manne

Ij leah goerehth, væssjojes jallh dåårres.

Mov bïenje.

Mov bïenje lea væjkeles, gïemhpes.

Mov bïenje gieries voelpe.

Mov bïenje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Mov voelpe

manne leam geerjeene

manne gaavnim akte voelpe

goh datne

mov jieleme lea buerebe

 • Ikon haren silhuett

MOV VÏENESKODTJE

Mov bovtse

Mov tjaebpies daamehke

Mov gieries lijnie-gaalloe

Datne guakah goh nastieh elmesne

Datne faamoem jih håhkoem munnjien vadtah

Datne mov aerpiem guadtah

Manne vuajnam dov gïejh mah skåajjesne haajp...