Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

PoLaRmAmMaN aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Disstrack

Du tycker att du är cool

Men faktum är att du ser ut som Joe Bidens gamla pool

Mamma, pappa, barn

Du är lika stökigt som ett stort fet garn

När man öppnar menyn

Kommer du ut som en hungrig kanabaly

Ta inte illa...

 • Ikon ugglan silhuett

Du är väldigt speciell

Du är väldigt speciell

Du är smart

Och därför en av din art

Du bor i en magisk värld

Där du inte har nå besvär

Du kan rimma

Men om du anstränger dig för mycket kan du svimma

 • Ikon ugglan silhuett

Marita

Marita är bra på att rita

Hon är cool

Men har inga skor

Hon är nästan som en mor

Du har lite snor

När du är med din bror

Äger du några kor?

Vars du bor.

Hoppas ni tror på gudar

När du hänger med dina brudar.

 • Ikon ugglan silhuett

Ludde

Han är en nusse

Ibland en husse

Och mjuk som en kudde

Därför heter han Ludde

Han äter lite pudde

Han är cool när han har kjol

Och mår bra i ett badka'

Ludde har en kompis som heter Theodor

Han är en dåre som...

 • Ikon ugglan silhuett

Disstrack till Olle L

Du tycker att du är cool

Men faktum är att du ser ut som Joe Bidens gamla pool

Mamma, Pappa, Barn

Du är lika stökigt som ett stort fet garn

När man öppnar meny

Kommer du ut som en hungrig kanabaly

Ta inte illa...

 • Ikon ugglan silhuett

Elite Faze55

Han är cool

När han använder en kjol

Han mår bra

Men är ändå icke gla'

Han är ful

Men ändå kul

Han har aimbot

Men är ändå en liten bot.

Till min kompis Elite

 • Ikon ugglan silhuett

När snön kommer

Snön är vatten som rinner ner

Snön hjälper folk från stress

När snön kommer blir det vitt

På marken ligger snö och sover

Snön är kall och mysig

 • Ikon ugglan silhuett

Saunan

Sanna is a kanna

Sanna är typ en panna

Sanna lär sig nya ord precis som jord

Hon kan rita men också kriga

Ibland mår hon bra

Och ibland är allt som det ska

Min kompis Sanna är den man ska ha

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon ugglan silhuett
 • Ikon haren silhuett
 • Ikon ripan silhuett

Hej

Hej, jag gillar dig

Du är rolig, så otrolig

Wow, jag slog dig med en POW

Det här är en dikt

Wow, vilken utflykt!!

Du är fläpp och lite knäpp

Det här är ett skämt-dikt

Wow, vilken utflykt

 • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

 • Ikon haren silhuett

Mov bööremes voelpe

Mov voelpe lea gïemhpes

Goh naestie mij guaka elmesne

Manne mov voelpem lyjhkem

Dejnie manne aavone

Ektesne föörhkedien

Dovne skuvlesne

Jïh bussesne

Gåessie hujnesne

Ektesne monnem soelkehti...

 • Ikon haren silhuett

Mov Vïeneskodtje

Mov vïeneskodtje

Lea vïenes jih tryjjes.

Hijven-laakan vïeneskodtje lea hijven utnedh.

Dïhte dorje manne aavone.

Mov vïeneskodtje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Luste datnine spieledh.

Datne lea gïempes.

Manne aavone datne mïelem.

Manne aavone aktem voelpe jis datne gaavnim.

Datne mov bööremes voelpe.

 • Ikon haren silhuett

Voelpigujmie

Giesie

baahkes lïegkes

biejjie jïh laavkome

astoes bisseme-iehkede voelpigujmie

Giesie

 • Ikon haren silhuett

Bïenjem jïh manne

Ij leah goerehth, væssjojes jallh dåårres.

Mov bïenje.

Mov bïenje lea væjkeles, gïemhpes.

Mov bïenje gieries voelpe.

Mov bïenje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Mov voelpe

manne leam geerjeene

manne gaavnim akte voelpe

goh datne

mov jieleme lea buerebe