Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Till världens bästa kompis<3

Du är väldigt klok

Precis som en bok

Ditt hår skiner som solen

Men aldrig blandar du ihop orden

Du är så vacker

Och precis lika tapper

Du bor i din egna magiska värld

Därför har du aldrig några besvär

Min dag blir ofta väldigt solig

Är det för du är så rolig

Du har ett hjärta gjort av guld

Men du känner aldrig någon skuld

Du är lika het

Som en liten get

Älskar dig min vän :) <3

hejhej074 aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Våren

Nu är äntligen våren nästan här

O den kommer utan några besvär

Nu så lyser äntligen solen

Och det ser nästan ut som om vi är i Polen

Snart så blir allting grönt

Och då kan vi bara ha det skönt

Efter våren blir d...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon ripan silhuett

Sommartider

Det är sommartider min vän

Sommartider hej hej

Sommartider för allt du vill och allt du kan

Sommartider hej hej

Sommartider läppar mot läppar

och ta mig i brand

 • Ikon ugglan silhuett
 • Ikon haren silhuett
 • Ikon ripan silhuett

Hej

Hej, jag gillar dig

Du är rolig, så otrolig

Wow, jag slog dig med en POW

Det här är en dikt

Wow, vilken utflykt!!

Du är fläpp och lite knäpp

Det här är ett skämt-dikt

Wow, vilken utflykt

 • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

 • Ikon haren silhuett

Mov bööremes voelpe

Mov voelpe lea gïemhpes

Goh naestie mij guaka elmesne

Manne mov voelpem lyjhkem

Dejnie manne aavone

Ektesne föörhkedien

Dovne skuvlesne

Jïh bussesne

Gåessie hujnesne

Ektesne monnem soelkehti...

 • Ikon haren silhuett

Mov Vïeneskodtje

Mov vïeneskodtje

Lea vïenes jih tryjjes.

Hijven-laakan vïeneskodtje lea hijven utnedh.

Dïhte dorje manne aavone.

Mov vïeneskodtje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Luste datnine spieledh.

Datne lea gïempes.

Manne aavone datne mïelem.

Manne aavone aktem voelpe jis datne gaavnim.

Datne mov bööremes voelpe.

 • Ikon haren silhuett

Voelpigujmie

Giesie

baahkes lïegkes

biejjie jïh laavkome

astoes bisseme-iehkede voelpigujmie

Giesie

 • Ikon haren silhuett

Bïenjem jïh manne

Ij leah goerehth, væssjojes jallh dåårres.

Mov bïenje.

Mov bïenje lea væjkeles, gïemhpes.

Mov bïenje gieries voelpe.

Mov bïenje.