Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Galna häxor

Välkommen till klass 3c

bästa klassen ni har sett

Men det finns häxor som förstör allt för klass 3c

Skriver ut våra läxor varje dag

g-g-g-g-galna häxor

g-g-g-g-galna läxor

häxorna sitter på sin stol och tittar på sin kjol

häxan tror hen är bäst men hen är sämst

vonbahr aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Hår får

kolla på mitt får

den liknar mitt hår

som hade lår

 • Ikon ugglan silhuett

Konstiga fåglar

Jag går och ser mitt hår

Som når mina tår

En anka som bankar vid mitt hår

Jag får ont i mitt lår

Jag går fram och ser en svan

Som har fastnat på en gran

 • Ikon ugglan silhuett

The day I was fixed

This was the day I made friends

This was the day I fell in love

Oh! Oh, yeah!

It was sad and gloomy

But then you came and fixed me

Oh… oh you fixed me

And now you’re the angel of my life

Oh, oh yeah, yeah, y...

 • Ikon ugglan silhuett

My heart

With you by my my side we're gonna come up again

Tears falling down to the floor

Because you are my heart

Hey hey hey

Whatever you do, I'm gonna love you

Hey hey hey

 • Ikon ugglan silhuett

Den bästa storebrorn

Välkomna till den bästa storebror

han går och köper smör varje dag

 • Ikon ugglan silhuett

Min fredag

Igår så dagdrömde jag om en anka som bankade på en smör-kör

När jag kom upp igen hittade jag en tupp igen

Jag gick hem efter skolan och träffa Lolan

Mamma sa att jag behövde bada men jag gick till min lada

Det var...

 • Ikon ugglan silhuett

Bästa bror

Välkommen till den bästa storebror

han går och köper smör varje dag

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon ugglan silhuett
 • Ikon haren silhuett
 • Ikon ripan silhuett

Hej

Hej, jag gillar dig

Du är rolig, så otrolig

Wow, jag slog dig med en POW

Det här är en dikt

Wow, vilken utflykt!!

Du är fläpp och lite knäpp

Det här är ett skämt-dikt

Wow, vilken utflykt

 • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

 • Ikon haren silhuett

Mov bööremes voelpe

Mov voelpe lea gïemhpes

Goh naestie mij guaka elmesne

Manne mov voelpem lyjhkem

Dejnie manne aavone

Ektesne föörhkedien

Dovne skuvlesne

Jïh bussesne

Gåessie hujnesne

Ektesne monnem soelkehti...

 • Ikon haren silhuett

Mov Vïeneskodtje

Mov vïeneskodtje

Lea vïenes jih tryjjes.

Hijven-laakan vïeneskodtje lea hijven utnedh.

Dïhte dorje manne aavone.

Mov vïeneskodtje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Luste datnine spieledh.

Datne lea gïempes.

Manne aavone datne mïelem.

Manne aavone aktem voelpe jis datne gaavnim.

Datne mov bööremes voelpe.

 • Ikon haren silhuett

Voelpigujmie

Giesie

baahkes lïegkes

biejjie jïh laavkome

astoes bisseme-iehkede voelpigujmie

Giesie

 • Ikon haren silhuett

Bïenjem jïh manne

Ij leah goerehth, væssjojes jallh dåårres.

Mov bïenje.

Mov bïenje lea væjkeles, gïemhpes.

Mov bïenje gieries voelpe.

Mov bïenje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Mov voelpe

manne leam geerjeene

manne gaavnim akte voelpe

goh datne

mov jieleme lea buerebe