Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Jobbig vardag

Huset är fult

allt är gult

jag sitter i världen

mitt i färden

ingen bor

där världen är stor

jag tar på mig en mössa

och tar min bössa

jag sjuter en älg

på en helg

jag ser en ren

mitt på en sten

jag går på rötter

med mina fötter

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”