Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 03S

Albmi

Albmi lea nu stuoris ja ii goassege unnida.

Idja ja beaivi leaba nu sierralágánat muhto lihkká buoremus ratnat.

Idja lea seavdnjat ja beaivi lea čuovgat.

Ii mihkkege máhttá billistit almmi danin dat lea stuoribu go visot olbmuid leat ovttas.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”