Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

I drömmen

Drömmen som väckte liv till sig,

som helt gömde alla minnen och framkallade de onda varelserna.

Som minnet blått försvann allt,

allt jag någonsin känt, sett eller hört.

I minnet började onda tankar tänkas, och onda, kvävande känslor framkallas.

Som att allt försvann.

Synen som jag nu såg var allt som jag inte kunde tänka mig, allt ont, allt tyst ...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”