Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
Ih datne tjaangeme jïh dellie nommehth gosse maam joem seedteme. Jis meatan vuerpesne sïjhth årrodh dellie tjoerh akten kontose tjaangedh.
Aaj tjoerh gaajhkh gyhtjelassh reakta vaestiedidh jis vuerpesne sïjhth meatan årrodh.

Demokratiquiz

1. Mij dïhte demokratije?


2. Sveerjesne mij gååvnese maam gohtje representatijve demokratije. Mij dïhte?


3. Gïeh dah åadtjoeh Sveerjesne jïenestidh?


4. Man guhkiem nyjsenæjjah Sveerjesne åådtjeme jïenestidh?


5. Dïhte bijjemes åvtehke aktene laantesne gohtje staatenåejvie. Gie dïhte Sveerjesne?


6. Sveerjesne naan laakh mah ij leah gåvva jeatjahtehtedh. Dah gååvnesieh juktie edtjieh demokratijem vaarjelidh. Guktie dejtie gåhtjoeh?


7. Åssjalommesh demokratijen bïjre maehtieh skuvlesne provhkedh. Gelline skuvline siebrieh gååvnesieh gusnie learohkh ektesne sijjen skuvlem maehtieh baajnehtidh. Guktie dam gohtje?


8. Maanaj reaktah abpe veartanisnie tjaatsegasse tjaalasovveme mejtie EN/FN nænnoestamme. Dam gohtje:


Veeljh jeatja quiz