Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Tjaelieh guvviesoptsesem

Ih datne tjaangeme jïh dellie nommehth gosse maam joem seedteme. Jis meatan vuerpesne sïjhth årrodh dellie tjoerh akten kontose tjaangedh.
Dov tjaalege jeatjah byjjebasse åtnoenommine vuesiehtåvva: WeTuQ V

Tjaelieh guvviesoptsesem - Njåemelen

Låtnohth man bïjre tjaalah