Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Polarugglan med löv i bakgrunden.

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Hávsske gå la dánna. Webbabielijn rája sisi tevstajt, girjjegätjástusájt ja tjuorggasijt ja almodit dajt webbabielen. Buojkulvissan spieledit memory:av jali tjoavddet avtav webbabiele quissajs? Lågå aj ietjá mánáj tevstajt ja gähttjat sijá tjuorggasijt.

Jus dujna l juo addne dánna de l máhttelis oassálasstet mijá vuorbbádussaj. Juohkka máno vuorbbádip girjijt, tidnigijt ja ietjá miellodahtte

Doajvvop dujna l suohtas dánna!

Ekorren som håller i en trollstav.

Tjuovo maŋen magihkalasj ávvudallamij!

Dálla Polarbibblo aj gávnnu sámegiellaj ja meängiellaj! Polaridjalådde ja da ådå giellajuhtusa sihti aktan dijájn dáv ávvudallat! Ássit giejddemsåppijt, dal sjaddá dievva magiddjas Polarbibblon. Mij ávvudallap gitta gassko ådåjakmánnuj.

Divna magiddja-dåjmajt danna gávna!

Maŋemus tevsta

Ienep tevsta
  • Lang 06S
  • Lang 05S

Boahtte vahko

Kapitel 1 Buoris muv namma l Sofia ja dát la muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedne namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob. Muv ieddne sån la sábme ja muv áhttje sån la ládde. Det är inte så lätt i skola...

  • Lang 05S

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj. Såj galgajga aj tivolij Såj váttsijga fässtaj ja tivolij. Valla gájka besalvisá lidjin nåhkåm. Såj oattjojga mannat sijddaj. Nuppe biejve vas fässtaj ja tivolij manájga Ja...

Maŋemus girjjegätjástusá

Ienep girjjegätjástusá
9-12 jage
  • Lang 05S
Apmut Ivar Kuoljok

Apmut jåhttesábme

Gätjástusa ja ådåsa

Speallat

Tjoavde quissav!

Le gus gähttjam webbabiele quissajt? Buore li dunji gut sidá gähttjalit ietjat máhttudagájt umasse ábnnasijn. Jus vássteda gájka duolla ja dujna l konto de vállji jus oassálasstá Vuorbbádussaj.

Mijá quissajda

Ådås

Sidá Polarbibblo-boalov?

Vijmak Polarbibblo gávnnu meängiellaj ja sámegielajda! Dav ávvudip ja juohkep Polarbibblo-boalojt daj avtse giellajuhtusij. 

Návti dagá oattjotjit boalov

Vuorbbádus

Sidá gus oassálasstet gilppusij?

Galla diedá webbabielen la Vuorbbádus Polarbibblon? Juohkka máno vuorbbádip girjijt, tidnigijt ja ietjá suohttasijt. Dahkusa ma almoduvvi dánna riekkniduvvi låhttån. Valla mujte dujna hähttu konto oassálastátjit!

Lågå ienebuv Vuorbbádusá birra

Tjállet

Rádjat sisi ja almoduvvat!

Le gus dujna giehtto majt sidá subtsastit? Ihkap miellodahtte detektijvvagiehtto vaj magijkalasj eventuvrra? Rája sisi dav midjij de almodip dav webbabielen. Ietjá máná de låhki majt la tjállám.

Tjállet ietjas giehtov