Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Maŋemus giehto

 • Ikon ekorren silhuett

Ella-Marja ja Nilas

Ántaris ja Ella-Marja libá buoremus ráddna.

Ántaris ja Ella-Marja libá Ántarisa dåben. Ella-Marja giehtto Ántaris:

- Mån lijkku Nilasij, dån ij oattjo soabmásij giehttot...

- Okej mån loabedav.

lågev minuvta mange...

 • Ikon ekorren silhuett

Ballebjörn ja laxeringsmedlet

Aktij lij biernna mij namma lij Ballebjörn. Sån åråj suv dåben mij namma l Tobegren.

Ballebjön lijkku bårråt miedav. Avta biejvve sån dåbdåj miedan lij imaj muossádus.

Ballebjörn lij dåbddåm sämmi muossåadusáv gå...

 • Ikon ekorren silhuett

Linus Karl Heimer Omark

Linus la hockeyspälli ja sån spella Julev hockeyn sån la spellam Nhlan moadda jage. Sån la riegadam

guovvamánno vidát biejvve 1987.

Sån la 1,78 m guhkke ja 85 kg låssåk. Sån la gålmmålåkguhtta jage vuoras. Sujna l nu...

 • Ikon ekorren silhuett

Gájkka tjoavddás

Ebba ja Elvira libá buoremus raddna. Såj libá stállan.

Såj boarsstjga Rosa ja Prince. Såj biejajga sádelav ja bákkev. Oanegattjav maŋŋela tjåhkkåhijga hestaj nanna. Elvira rijddij Rosa ja Ebba rijddij Prince. Såj á...

 • Ikon ekorren silhuett

Biernna láda

Åvta biejvve mån ja Hilda åråjma Buollemåiven. Måj galgajma idjit teltan.

Munnun lij aj hästa maŋen, sunnu namma li Romeo ja Alex. Gå lijma jåvsådam måj tsieggijma teltav ja galgajma oaddat de måj guljama hestajt s...

 • Ikon ekorren silhuett

Hockey rádnatja

Arvid ja Ámma galgaba mannat hockey matchaj ja de Arvid huomahá sån la vajálduhtam suv hockey klubba. Arvid vuojna sport boargal ja ajadalla jus gavnnu ådå klubbajt valla de sån mujta sujnal älla biednega. Amma javlla...

 • Ikon ekorren silhuett

Suoládum suormas

Ella tjåhkkåhij ståvllån klássaladnjan sån usjudallá gå sån galggá stuorránit. Hähkkat åhpadiddje ruojaj.

- Dån hähtto gulldalit! javlaj åhpadiddje.

- Ja ja, javlaj Ella.

leksjåvnnå maŋŋela

Ella ja Marja gehtjajga...

 • Ikon ekorren silhuett

Begitta suola

Dat le ulmusj mij nama lij Mats ja bena nama lij Àrak ja Mats sån åroj vehi ålggålin stockhoalman ja bargaj stockhoalman. Sån dagaj kloahkav ja vuobdij kloahkajt. Akta biejvve vuobdij sån moadda kloahkajt ja de klåhka...

Maŋemus divta

 • Ikon ekorren silhuett

Ráddnavuohta

Ráddnavuohta boahtá ja birásláhtto

Birásláhtto bhatej máno

Máno la guhkke

Guhkke degu mija ráddnavuohta

Ráddnavuohta la muhttijn vájvve

Vájvve degu mån mátáv årot muhttijn

Muhttijn bråka doarrop valla mij lip agev rád...

 • Ikon ekorren silhuett

Rádnatja

Venakvuohta boahtá ja mannat

iektus boahteajggaj

biejvve ja idja

ja mij ájn dábaduvá måj lin agev rádnatja

 • Ikon ekorren silhuett

Woodoo dåhkkå

Rádnasallam la degu woodoo dåhkkå

mejt muhtijn sihtá håjggåt vuolos

vallá ienemusát lijkku woodoo dåhkkåj

 • Ikon ekorren silhuett

Máttarednam dikta

Ednam

Mij bäjsstalip

Mij billanip

Mij vahágahttep

Mij válldep

Mij válldep enabuv ja enabuv

Mij ep goassak vátte ruopptot

Ruodá, ruodá ja ruodá

Ruodá ednamav bäjsstá

Ruodáj diehti máhtti dahkat akta mejt

Vidnudagá vier...

 • Ikon ekorren silhuett

Venakvuohta luonnduj

Mån Ähtjáv gidáv

Mån ähtjáv gå biejvve álggá lieggit

Mån ähtjáv gå låtte álggi sjållårastet ja giedjega sjaddi

Mån ähtjáv gå idjabiejve guojttá ja däjvvá jávrev miehtsen

ja jågå sjoavvi gullu várij vákkijs

Mån äh...

 • Ikon ekorren silhuett

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj.

Såj galgajga aj tivolij

Såj váttsijga fässtaj ja tivolij.

Valla gájka besalvisá lidjin nåhkåm.

Såj oattjojga mannat sijddaj.

Nuppe biejve vas fässtaj ja tivolij manájga

Ja...

 • Ikon ekorren silhuett

Visská gå muv ávvo

Visská gå muv ávvo gå mujna li sierralágásj tjáppa ulmutja muv iellemin

Ruoppsat gå muv gieresvuohta dajda gejt ähtsáv

Ruodná gå nuorreráse

Alek gå muv surggo dajda rádnajda gejt lav láhppám

Tjáhppat gå muv moarre...

 • Ikon ekorren silhuett

Alek gå almme

Alek gå almme

visská gå biejvve

ruodná gå ráse

ruoppsat gå vájmmo

bedjat gå muohta

oránnsja gå áppelsijnna

tsáhppat gå guovsagisá

Maŋemus girjjegätjástusá

9-12 jage
 • Ikon ekorren silhuett
Apmut Ivar Kuoljok

Apmut jåhttesábme