Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Ekorren med löv i bakgrunden.

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Hávsske gå la dánna. Webbabielijn rája sisi tevstajt, girjjegätjástusájt ja tjuorggasijt ja almodit dajt webbabielen. Buojkulvissan spieledit memory:av jali tjoavddet avtav webbabiele quissajs? Lågå aj ietjá mánáj tevstajt ja gähttjat sijá tjuorggasijt.

Jus dujna l juo addne dánna de l máhttelis oassálasstet mijá vuorbbádussaj. Juohkka máno vuorbbádip girjijt, tidnigijt ja ietjá miellodahtte.

Doajvvop dujna l suohtas dánna!

En massa bokstäver i ett rutnät.

Báhkobivddem máhta álgget!

Polarbibblon la ådå spella! Mij lip tjiehkádam bágojt dievva bokstávaj sisi. Mahta gus dajt gavnnat? Máhtti årrut akta gåk, åvddålin ja maŋŋelin, vuolus bája jali doarrás. Ij la nåv álgge! Iesj vállji gielav, temáv ja gássjelisvuodadásev.

De álggep báhkobivddemav!

Maŋemus girjjegätjástusá

Ienep girjjegätjástusá
9-12 jage
  • Lang 05S
Apmut Ivar Kuoljok

Apmut jåhttesábme

Maŋemus tevsta

Ienep tevsta
  • Lang 06S
  • Lang 05S

Boahtte vahko

Kapitel 1 Buoris muv namma l Sofia ja dát la muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedne namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob. Muv ieddne sån la sábme ja muv áhttje sån la ládde. Det är inte så lätt i skola...

  • Lang 05S

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj. Såj galgajga aj tivolij Såj váttsijga fässtaj ja tivolij. Valla gájka besalvisá lidjin nåhkåm. Såj oattjojga mannat sijddaj. Nuppe biejve vas fässtaj ja tivolij manájga Ja...

Gätjástusa ja ådåsa

Gätjástus

Soahte Ukrainan

Ukrainan la soahte. Dav la vissásit gullam. Polarbibblo la ássam bágojt ma máhtti buoren adnet jus sidá ságastit dav birra mij dahpaduvvá.

Bágojda

Speallat

Tjoavde quissav!

Le gus gähttjam webbabiele quissajt? Buore li dunji gut sidá gähttjalit ietjat máhttudagájt umasse ábnnasijn. Jus vássteda gájka duolla ja dujna l konto de vállji jus oassálasstá Vuorbbádussaj.

Mijá quissajda

Ådå bájnnimgåvå!

Miján li ådå bájnnimgåvå giellajuhtusijs majt máhta tjállet ålgus ja bájnnet.

Däbtjo gåvvåj de stuorep sjaddá nåv máhta siesstet ja dav ålgos tjállet.

Bájnnimgåvåjda

Ekorren med löv i bakgrunden.
Omröstning

Masi oarre ienemusát lijkku dahkat giesen?