Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Polarugglan med löv i bakgrunden.

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Hávsske gå la dánna. Webbabielijn rája sisi tevstajt, girjjegätjástusájt ja tjuorggasijt ja almodit dajt webbabielen. Buojkulvissan spieledit memory:av jali tjoavddet avtav webbabiele quissajs? Lågå aj ietjá mánáj tevstajt ja gähttjat sijá tjuorggasijt.

Jus dujna l juo addne dánna de l máhttelis oassálasstet mijá vuorbbádussaj. Juohkka máno vuorbbádip girjijt, tidnigijt ja ietjá miellodahtte.

Doajvvop dujna l suohtas dánna!

Per-Eric och kallkällan - stående

Gulák dån jienajt Ájabällán?

Dat le dálvve ja tjoaskes, valla Per-Eric le gávnnam ádjagav rabástjátjijn gassko miehtse. Ádjaga li álu årrum ájnas oase sámeviessomin. Jus snivva gulldal – de dav máhttá gullat jienajt dajs gudi li årrum dánna åvddål/dålen?

Gehtja Per-Erica filmajt

Maŋemus tevsta

Ienep tevsta
  • Lang 06S
  • Lang 05S

Boahtte vahko

Kapitel 1 Buoris muv namma l Sofia ja dát la muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedne namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob. Muv ieddne sån la sábme ja muv áhttje sån la ládde. Det är inte så lätt i skola...

  • Lang 05S

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj. Såj galgajga aj tivolij Såj váttsijga fässtaj ja tivolij. Valla gájka besalvisá lidjin nåhkåm. Såj oattjojga mannat sijddaj. Nuppe biejve vas fässtaj ja tivolij manájga Ja...

Maŋemus girjjegätjástusá

Ienep girjjegätjástusá
9-12 jage
  • Lang 05S
Apmut Ivar Kuoljok

Apmut jåhttesábme

Gätjástusa ja ådåsa

Gätjástus

Soahte Ukrainan

Ukrainan la soahte. Dav la vissásit gullam. Polarbibblo la ássam bágojt ma máhtti buoren adnet jus sidá ságastit dav birra mij dahpaduvvá.

Bágojda

Speallat

Tjoavde quissav!

Le gus gähttjam webbabiele quissajt? Buore li dunji gut sidá gähttjalit ietjat máhttudagájt umasse ábnnasijn. Jus vássteda gájka duolla ja dujna l konto de vállji jus oassálasstá Vuorbbádussaj.

Mijá quissajda

Ådås

Ådå bájnnimgåvå!

Miján li ådå bájnnimgåvå giellajuhtusijs majt máhta tjállet ålgus ja bájnnet. Däbtjo gåvvåj de stuorep sjaddá nåv máhta siesstet ja dav ålgos tjállet.

Bájnnimgåvåjda

Ådås

Sidá Polarbibblo-boalov?

Vijmak Polarbibblo gávnnu meängiellaj ja sámegielajda! Dav ávvudip ja juohkep Polarbibblo-boalojt daj avtse giellajuhtusij. 

Návti dagá oattjotjit boalov