Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Gätjástusa ja ådåsa

lekar

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Hávsske gå la dánna. Webbabielijn rája sisi tevstajt, girjjegätjástusájt ja tjuorggasijt ja almodit dajt webbabielen. Buojkulvissan spieledit memory:av jali tjoavddet avtav webbabiele quissajs? Lågå aj ietjá mánáj tevstajt ja gähttjat sijá tjuorggasijt.

Jus dujna l juo addne dánna de l máhttelis oassálasstet mijá vuorbbádussaj. Juohkka máno vuorbbádip girjijt, tidnigijt ja ietjá miellodahtte.

Doajvvop dujna l suohtas dánna!

Speallat

Spieledit memory:av

Sidá gus oahppat moadda miellodahtte bágo? Gähttjala avtav webbabiele memory:ajs. Webbabielen li moadda alternatijva.

Webbabiele memory:ajda

Polarugglan Och Ekorren1000
Ådås

Ådå bájnnimgåvå!

Miján li ådå bájnnimgåvå giellajuhtusijs majt máhta tjállet ålgus ja bájnnet. Däbtjo gåvvåj de stuorep sjaddá nåv máhta siesstet ja dav ålgos tjállet.

Tjállet

Rádjat sisi ja almoduvvat!

Le gus dujna giehtto majt sidá subtsastit? Ihkap miellodahtte detektijvvagiehtto vaj magijkalasj eventuvrra? Rája sisi dav midjij de almodip dav webbabielen. Ietjá máná de låhki majt la tjállám.

Tjállet ietjas giehtov

Bokstäver som ligger på ett bord.

Báhkobivddemij!

Mijá spelan Báhkobivddem galga tjiegos bágojt åhtsåt. Muhtema li oane ja muhtema li guhke ja máhtti juohkka guovlluj årrot. Le åvvå gássjel!

Máhta gielav, temáv ja gássjelisvuodav válljit.

Tjuovo Báhkobivddemij!

 

Polarugglan framför ett Pac-Man spel.

Spieledit Pac-Man Polarbibblon.

Lijkku gus dån Pac-Man speledibmáj? Mijá lunna dån máhtá dahkat dav.

Sidá gus dån oassálasstet highscore lisstaj? Ásada kontov Polarbibblon.

Spieleda Pac-Man:av dánna!

Ásada kontov dánna!

 

Maŋemus girjjegätjástusá

Ienep girjjegätjástusá
9-12 jage
  • Ikon ekorren silhuett
Apmut Ivar Kuoljok

Apmut jåhttesábme

Maŋemus tevsta

Ienep tevsta
  • Ikon ekorren silhuett

Ella-Marja ja Nilas

Ántaris ja Ella-Marja libá buoremus ráddna.

Ántaris ja Ella-Marja libá Ántarisa dåben. Ella-Marja giehtto Ántaris:

- Mån lijkku Nilasij, dån ij oattjo soabmásij giehttot...

- Okej mån loabedav.

lågev minuvta mange...

  • Ikon ekorren silhuett

Ballebjörn ja laxeringsmedlet

Aktij lij biernna mij namma lij Ballebjörn. Sån åråj suv dåben mij namma l Tobegren.

Ballebjön lijkku bårråt miedav. Avta biejvve sån dåbdåj miedan lij imaj muossádus.

Ballebjörn lij dåbddåm sämmi muossåadusáv gå...

  • Ikon ekorren silhuett

Linus Karl Heimer Omark

Linus la hockeyspälli ja sån spella Julev hockeyn sån la spellam Nhlan moadda jage. Sån la riegadam

guovvamánno vidát biejvve 1987.

Sån la 1,78 m guhkke ja 85 kg låssåk. Sån la gålmmålåkguhtta jage vuoras. Sujna l nu...

  • Ikon ekorren silhuett

Gájkka tjoavddás

Ebba ja Elvira libá buoremus raddna. Såj libá stállan.

Såj boarsstjga Rosa ja Prince. Såj biejajga sádelav ja bákkev. Oanegattjav maŋŋela tjåhkkåhijga hestaj nanna. Elvira rijddij Rosa ja Ebba rijddij Prince. Såj á...