Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Vuorbbádus

Vargga juohkka máno de mij Polarbibblon vuorbbádip girjijt, tidnigijt ja ietjá tjáppa vuojtojt mánájda gudi oassálassti webbabälláj. Dánna dån gávna dábálasj gatjálvisájt ja vásstádusájt mijá vuorbbádusás!

Gåktu mån oassálastáv Vuorbbádussaj?

Åvdemusát de dån dárbaha addnev. Gå dån maŋŋela sisirája dahkusijt jali kvissavásstádusájt de dån máhtá dieddelit gáhpan dån sidá oassálasstet Vuorbbádussaj. Dån de máhtá sisitjállet ietjat årudagáv ja válljit sávadum vuojtov. Årudahka l gå mij galggap diehtet gåsi mij galggap rádjat duv vuojtov jus dån viddni. Gå duv dagos almoduvvá webbabielen de dat riekkniduvvá låhttån Vuorbbádusán! Álkke!

Makkir dahkusij tjerda sjaddi låhttån Vuorbbádusán?

Giehto, divta, girjjegätjástusá ja tjuorgosgiehto ja tjuorggusa sjaddi låhttån maŋŋel gå li dåhkkiduvvam ja almoduvvam. Dån máhtá aj oadtjot låhtåv jus dån vássteda gájkka duolla kvissaj ja mierreda sisirádjat ietjat vásstádusájt.

Galli mån máhtáv sisirádjat Vuorbbádussaj?

Nåv moaddi gåk dån sidá!

Man vuoras galgav årrot oassálastátjit Vuorbbádussaj?

Gájkka 0 ja 18 jage gaskan!

Makkir vuojto vuorbbáduvvi?

Mij vuorbbádip girjijt,tidnigijt ja t-skirtojt. Muhttijn gávnnuji aj duodde vuojto. Gehtja sierra vuorbbádimijt! Muhttijn mij aj rádjap smávva hähkkavattáldagájt mijá vuojttijda.

Tidniga maj gaskan dån máhtá valljit li Kamratposten, Min Häst ja Robot. Dån oattjo ådåsabmusav jali vargga ådåsamos nummarav tidnigis.

Girje li umasslágátja juohkka bále! Le danen gå mij sihtap duv válljit makkir girje hámev dån sidá oadtjot ja man vuoras dån la. Giehpet midjij valljit oalle buorre girjev.

Mijá t-skirto gávnnuji gielajda, julevsámegiella, meängiella, nuorttasámegiellajja oarjjelsámegiella. Ale vajálduhte válljit stuorrudagáv!

Sidá gus midjij gätjástit vuojtojs majt dån aná vierttiji gávnnut Vuorbbádusán? Tjále dav mijá aktavuohtaformulerra.

Man dájvaj vuorbbádihpitbitit vuojtojt?

Juohkka máno, ietján gå giesen gå mij aktidip sjnjilltjamánov ja bårggemánov. Aktan sjaddi lågenanakta vuorbbádusá jahkáj.

Goassa mánon dij vuorbbádipit girjijt?

Boahtte máno álgon. Buojkulvissan: moarmesmáno vuorbbádus vuorbbáduvvá biehtsemáno álgon. Le danen gå gájka gudi sihti oassálasstet Vuorbbádussaj dan máno galggi háhppidit almoduvvat ja siján sämmi máhttelisvuohta viddnit.