Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Gudi danna barggi

Gehtja dav bielev ja lågå gudi dánna barggi. Nágin giehtto man birra sån niegat, akta massta ballá jali suv buoremus bájkke birra. Juoga majt juohkkahasj adná la Polarbibblo l oadjes ja buorre webbabielle mánájda.

Alexandra

Muv namma l Alexandra ja mån bargav åvddånahttet Polarbibblov. Vaj la oadjes sadje gånnå máná oajvvadusá ja ájádusiellem boahtá vuojnnusij, dat la buoremus Polarbibblojn.

Galla la buorre sadje mánájda, giehto ienep duv birra. Gånnå buoremusát soabtso ja massta balá, allagisájs?

Muv buoremus bájkke la alla várij birra årrot, degu Österrike. Mån gåjt iv balá alla várijs valla baláv stuor hievnijs.

Annette

Muv namma l Annette, årov dåben ja lijkkuv låhkåt, guollit, tjátjen hárjjidallat, teáhterav gähttjat ja giedjegijt tjoagget. Polarbibblon mujna l åvdåsvásstádus rijkaj unneplågogielajda.

Gullum lav dujna l superfábmo. máhtá gus giehttot dav birra vaj láhppu gus de?

Diedon dav máhtáv giehttot! Muv superfábmo la mån meängielav ságastav.

Massta dån balá?

Jieŋa nanna bijlan vuoddjet ij la suohtas. Sämmi la rijssarivnnajubttsa.

Desirée

Muv namma l Desirée ja mån lav girjjevuorkkádåjmadiddje Bihtám Stádagirjjevuorkkán ja Polarbibblon mujna l åvdåsvásstádus tjuorggasijda ja divtajda.

Dån ham máhtá avta riek alvvás gielav. Majt dån dav gåhtjo?

Mån máhtáv ságastit visuellt-gestuellt gielav, dat la giehtagiella majt adná jus la bielljevihkke, bieljedis tjalmedibme jali ietjá doajmidisvuoda. Värálda tjáppemus giella jus muv gahtjat.

Gåk dån la dav oahppam ja gåk giehtagiella doajmma? Giehto ienep!

Muv viellja l bieljedis nåv de la mån aj oahppam giehtagielav. Juohkka rijkka adná ietjat giehtagielav. Juohkkahasj, goappátjin ulmutjin ja juhtusin la ietjas persåvnålasjmärkka. Muv bednagin la persåvnålasjmärkka mij mierkki suv biellje l máhttsot, dat la nåv sån vuojnno. Vehi suohtas!

Mij la duv märkka ja gåk dav dahka?

Muv märkka l gå tjajmmá dat rågge mij nieran sjaddá, danen gå mujna l dakkir rågge. Bieja rievtes tjiehtjerav njálme vuosstij rievtes bielen, de la dav dahkam!

Maŋemusát juojddá ållo ietjá. Dån balá sjievnnjis, tjiegŋalis tjátjes. Manen?

Iv diede, dåssju dåbddu degu gávnnu juojddá várálasj dåppe bådnen mij sihtá muv juolggetjuvdijt bårråt.

Emma

Muv namma l Emma ja mån lav bibliotekárra Bihtámin ja dåjmadiddje Polarbibblon.

Giehto juojddá majt ij aktak diede duv birra, avta suollevisáv?

Muv niehko la dåbev bidtjit sijda ålggolin ja de mån riek ålov baláv gáhttojs. Stuore jali unne, ij aktak dajs la buorep.

Lav gullam la buorre adnet duv superfámov, márjju gå galggá niehkodåbev bidtjit?

Muv superfábmo la tjuorggat, márjju man galgav álgget tjuorggat niehkodåbev åvddål gå bidtjigoadáv dav.

Mij la buoremus Polarbibblon?

Gájka tjáppa dahkamusá majt máná ålles Svierigin la dahkam.

Ida

Mån lav Ida ja mån bargav sámegielaj Polarbibblon.

Le gus dujna suollevis vaj juojddá majt ij aktak diede duv birra?

Mån lijkkuv islandalasj gåjkådum guolev ja de mån lav riek tjiehppe tjårggit ja väskojt tsåggåt.

Le gus duohta dån lijkku váren årrot ja hestajn rijddit valla balá allagisájs?

Haha! Duohta dat la! Váren gå lav hestajt rijddimin de vajálduhtáv ballát allagisájs.

Julia

Muv namma l Julia Rensberg ja lav giellaberustiddje ja mujna l iehtjam duodjevidnudak.

Makkir ábnnasijs duodjuha?

Ienemusát mån duodjuhav sasnijn, muorajn ja tjårvijn.

Dån åro soabttsomin ålggon vajku la giesse ja dálvve?

Nåv la! Muv buoremus bájkke la gidán gå biejvve bájttá ja lav guollimin jieŋan, jali vadnasattjan, gå lidjiv mánnán de ålov bårjåstiv vadnasattjan giesijt.

Giehto avta superfábmo mij dujna l!

Muv superfábmo l mån boahttsujn máhtáv ságastit.

Geldulasj superfábmo dujna l. Jáhka gus boahttsu balli sämmi ássjijs degu dån?

Ja, dav gåjt man jáhkav. Mån baláv dálkádakhiedes.

Linda

Muv namma l Linda ja mån bargav sisanojn Polarbibblon. Mån tjáláv ålo tevstajt, gähttjalav divna ådå ádajt åvddål gå da almmuduvvi webbabälláj. Mån lav aj sárggom ålo gåvåjt ja dahkam dav ienemusájt daj gåvvågiehtomjuhtusij. Mån rievdadav dahkamusájt ja lav dat gut vásstet duv mejlav gå midjij tjálá.

Le gus duohta dån mujtá divna majt vuojná ja gulá?

Duohta la! Mujna l riek buorre mujtto ja mujtáv dav ienemusát majt lav låhkåm, vuojnnám jali gullám.

Massta dån ienemusát balá?

Gårkåjs

Giehto suollevisáv jali juojddá majt ij aktak diede duv birra?

Mån dåssju rävgov gå lav nälggomin, iv gå lav gallas.

Mervi

Muv namma l Mervi, jus vuojná li ådå tevsta jali dåjma webbabielen márjju la mån gut lav dajt almodam. Gå rája divtajt jali giehtojt de la muhttijn mån gut dagáv vaj da almoduvvi webbabälláj.

Mij la buoremusát Polarbibblon?

Polarbibblo aloda mánájt adnet meängielav ja sámegielav. Da li giela má guhkev li gávnnum Svierigin valla älle nåv ållusa gudi ságasti dajt.

Makkir la duv buoremus bájkke?

Mån lav vadnasav oasstám ja doajvov dat galggá sjaddat muv buoremus bájkke valla iv diede. Márjju dåssju sjaddá goavsos ja ållo báro. Márjju dujna l buorre oajvvadus munji, gåk mån gut lijkkuv ednama nanna årrot galgav tjátjen bierggit?

Sanna

Muv namma l Sanna ja mån lav ällobargge. Danna Polarbibblon mån valdav vuosstij máná dahkamusájt julevsámegiellaj ja dajt almmudav webbabälláj.

Le gus dujna superfábmo ja máhtá gus suollevisáv giehttot?

Ja, muv superfábmo la giedaj nanna tjuodtjot ja suollevis muv birra, mujna l njálguktjiegos seŋga vuolen.

Mij la duv mielas suohttasamos Polarbibblon?

Buoremus muv mielas Polarbibblon la memoryav spellat.

Åh, ja dat la suohtas! Makkir la duv buoremus bájkke, divna bájkijs dån dieda?

Muv buoremus bájkke la mijá giessesadje váren, Sáluhávrre.

Sara

Mån lav Sara ja mån lav nuorajbibliotekárra. Valla mån nåv lijkkuv nuorap mánáj barggat, de bruvkkuv suoládit subtsasbåttåjt ja lahkke girjjesiebrev muv barggo ádnajs.

Suohtas gå duv bargguj lijkku, valla gå unnen lidji de sihti iehtjádijn barggat, giehto dav!

Gå lidjiv gávtse jagák de muv niehko lij suohttsárin sjaddat. Muv mielas åroj suohtas táhtjaj nanna goarŋŋot ja årrot man duolvas sidáj!

Le gus dujna superfábmo mij dahka duv sierralágátjin?

Dav mujna l. Muv superfábmo la mån máhtáv jienajt ierit giddit. Jus la jiedna mij la vájvve muv birrusin de máhtá dav hiejttet gullat. Muhttijn ij la agev mån dav mujtáv ja de iv ge gulá majt soames munji javlla. Åhåj!

Suddu jus dat dahpaduvvá gå soames gåhttju lihtijt bassat jali tjårggit. Gávnnu gus bájkke masi lijkku, gånnå vuojŋasta?

Gávnnu bájkke mij namma l Bergnäs, la Árviesjávrrie ja Árjepluovve gaskan. Bájkke gullu muv moarssáj ja suv vehkaj, valla mån dåbdåv degu dat la muv häjmma. Danna gájkka majt mån lijkkuv gávnnu, vehi muora, ållo tjáhtje ja ij dárbaha nåv ålov dahkat gå la dåppe.

Gehtsulahka, le gus juojddá majt dån lulu sihtat adnet degu goahtejuhtusin?

Ij, åvvå! Mån riek baláv gehtsulagájs. Ij daga makkir lágásj la, sjkálltjo jali miehttsegehtsulahka jali afrikánalasj stuorsjkálltjo. Baláv divna dajs!

Stina

Muv namma l Stina ja mån bargav Bihtama stadagirjjevuorkán. Danna mån äjvvalav mánájt má li juohkka álldarin, sidjij mån vattáv girjjegätjástusájt.

Mij la duv superfábmo?

Mån máhtáv njáhkat sämmi sjávot degu ninja!

Wow, man coolt! Mij la buoremus Polarbibblon?

Ájádalá man buorre gå juohkka mánná adná máhttelisvuodav almodit dahkamusájt, dav muv mielas la riek suohtas. Ja de aj lijkkuv báhkomasjijnnaj, dassta agev huomaha ådå ja suohtas ideajt.

Massta balá?

Mån baláv låttijs, skávlijs ienemusát.

Therese

Muv namma l Therese ja mån årov unna sijdatjin Suddasa ålggolin mij namma la Mockträsk, danna årov vegajn, gålmmå stuor bednagij, gáhttojn, sávtsaj ja vuonntsáj. Mån lav tjálle ja tjáláv girjijt mánájda ja nuorajda ja de aj bargav Polarbibblon.

Le gus dujna buorre ájádusiellem gå huomaha nåv ålo giehtojt ja girjijt tjála?

Jo, dat mujna l! Mån luluv javllat muv superfábmo la muv ájádusiellem. Danen mujna ij goassak la ahket.

Ij gus máhte suollevisáv giehtot vaj juojddá mij guosská ájádusiellemav?

Gå mánnán lidjiv de jáhkkiv goahteáddjá åroj mijá lunna. Vuobne sinna gånnå mij ep dållijma, uvsaj duogen. Dasi mån dahkiv seŋgav ja vaddiv sunji biebmov. Ja biebbmo gádoj! Valla jáhkav lij gáhtto mij dav båråj. Vaj majt dån jáhká?

Márjju lij goahteáddjá? Giehto, mij la duv mielas buoremus Polarbibblon?

Buoremus la ahte Polarbibblo gávnnu! Jus luluj gávnnam gå mån lidjiv mánnán de gåjt mån luluv dasi lijkkum. Mån lijkkujiv tjállet, valla ij aktak ållessjattuk máhtij muv viehkedit dajna.