Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

GDPR

Webbabiele álu vuorkkiji diededimev duv birra gut aná bielev. Le ájnas diehtet majt webbabielle vuorkki ja majt sij dajna dahki. Mij Polarbibblon giehtadallap duv ulmusjdiedojt juonga milta mij gåhtjuduvvá dáhtásuodjebiejadus (GDPR). Mij ep goassak vatte duv ulmusjdiedojt aktasik!

Dánna máhtá låhkåt makkir diededimijt Polarbibblo vuorkki duv birra:

Namádibme

Jus dån aná webbabielev namádibmen ja rája sisi dahkusijt váni addne dagi de mij ep vuorkki avtak diededimijt duv birra. Ij aktak mijá dåjmadiddjijs jali ietjá máná webbabielen diede gut dån la jali mij la duv namma.

Addne

Jus dån dagá addnev de mij vuorkkip dav e-påvståv majt dån la midjij vaddám. Mij vuorkkip aj jus dån la nuorap gå 13 jage jali ij. Gájkka dahkusa majt dån rája sisi tjanáduvvi duv e-påvsståj, mij ja manen dat la nåv ájnas. Le val oajvvedåjmadiddje mij máhttá vuojnnet duv e-påvståv ja jus dån la 13 jage vuoras jali ij. Dåjmadiddje gudi duolliji dahkusijt ja ietjá máná webbabielen val máhtti vuojnnet addnenamáv majt dån la válljim gå dahki ietjat addnev. Duv e-påvsstå ieritváldeduvvá esski gå dån iesj vállji sihkkot ietjat kontov.

Muhtem ájge máhttep dárbahit válldet aktavuodav dujna, duv mäjlladrässa baktu majt dån la midjij vaddam.

Vuorbbádus

Gå dån gänna l addne sidá oassálasstet Vuorbbadissaj de ádnop aj duv riekta namáv, duv álldarav, duv årudagáv, duv påvsstånummarav ja bájkev gånnå dån åro. Mij dahkap dav vaj máhttep rádjat duv vuojtov jus dån viddni. Dåjmadiddje gut åvdåsvásstádusáv adná Vuorbbádusás val máhttá vuojnnet diededimev. Mij vuorkkip dav guhkemusát mánov, desik vuojtte Vuorbbádusá li vuorbbáduvvam. Dan maŋŋela sihkkop duv namáv, duv álldarav, duv årudagáv ja bájkev gånnå dån åro mijá dáhtavuorkás. Duv påvsstånummar vuorkkiduvvá vaj mij máhttep tjoagget statistijkav, valla dat ij das máhte tjanáduvvat duv nammaj jali gut dån la.

Ietjá gilbbusa ja dåjma

Sierralágásj gilbbusijn ja dåjmajn de mij aj máhttep vuorkkit duv diedojt. Vuorkkiduvvi de desik gilbos jali doajmma l ållånam. Dan maŋŋela diededime sihkoduvvi.

Sihkkot dahkusav jali kontov

Máhttelis la sihkkot goappátjagá dahkusav ja duv kontov. Dån máhtá iesj sihkkot vuorkkidum dahkusijt "Muv bielijn", badjetjála vuollelin "Vuorkkidum dahkusa". Jus dån sidá sihkkot sisirájadum jali almodum dahkusijt de dån hähttu aktavuodav válldet redaksjåvnåjn. Dån dagá dav mijá aktavuohtaformulerra baktu.

Jus dån sidá ietjat kontov sihkkot de dån hähttu aj aktavuodav válldet redaksjåvnåjn.

Dahkusijt ma li rájaduvvam sisi namádibmen e máhte gádoduvvat.

Oadtjot diededimev majt Polarbibblo l vuorkkim duv birra

Jus sidá diehtet makkir diededimijt Polarbibblo l vuorkkim duv birra de áno oadtjot dajt. Aktavuodav válde webbabiele aktavuohtaformulerajn.

Diehtoskurputja (kakor)

Polarbibblo adná diehtoskurputjijt, aj nåv gåhtjodum" kakor". Diehtoskurusj la unna täkstafijlla majt webbabiele sihti vuorkkit duv datåvrån. Täkstafijlla sisanet diededimev mij dåjmat webbabielev buorebut.

Mij adnep juojddá mij gåhtjuduvvá sessionscookie/gasskabåddåsasjdiehtoskurpusj. Dat gádoduvvá gå dån dahpa duv datåvråv jali webbalåhkkev.

Mij adnep aj diehtoskurputjijt tjoakkátjit statistijkav. Dalloj mij aj dárbahip diehtoskurputjav mij biejaduvvá duv datåvrråj guhkebuttjav.

Gávnnu dárbulasj diehtoskurusj. Dat mujttá duv diehtoskurputjij valljimav. De dån i dárbaha dåhkkidit diehtoskurputjijt juohkka bále gå dån aná Polarbibblov.

Diehtoskurputja Polarbibblon

Ulmusjdiedo

Mijá diehtoskurputjijs muhtema tjoaggi diededimev datåvrå/telefåvnå/pada birra majt dån la adnám loggitjit sisi Polarbibblon. Da ma tjoakkeduvvi gåhtjuduvvi IP-nummarin.

Dahppat diehtoskurputjijt

Jus dån i sidá Polarbibblo adná diehtoskurputjijt de dån máhtá dahppat dav dåjmav. Dån máhtá dav dahkat ietjat webbalåhkken ja sihkarvuohtabidjamijn. Sjattasj dávk de vájvep adnet webbabielev masi dån la hárjjánam. Dån i máhte buojkulvissan dahkat addnev.