Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

GDPR

Webbabiele álu vuorkkiji diededimev duv birra gut bielev aná. Ájnas la diehtet majt webbabielle vuorkki ja majt dajna dahká. Polarbibblon giehtadallap duv ulmusjdiedojt dáhtásuodjebiejadusá milta (GDPR). Ep goassak duv diedojt vatte aktasik!

Dánna lågå makkir diededimev Polarbibblo vuorkki duv birra:

Namádibme

Jus dån aná bielev namádibmen ja rája sisi dahkusijt váni addne dagi de ep vuorkki avtak diededimev duv birra. Mijá dåjmadiddjijs ij aktak jali ietjá máná bielen diede gut dån la jali mij la duv namma.

Addne

Jus dagá addnev de vuorkkip mäjllaadressav majt dån la midjij vaddám. Vuorkkip aj jus dån la nuorap gå 13 jage jali ij. Gájkka dahkusa majt rája sisi tjanáduvvi duv mäjllaadrässaj, mij la manen dat la nåv ájnas. Dat la duv identitähtta Polarbibblon. Le val dåjmadiddje mij bässá duv mäjllaadressav vuojnnet ja jus dån la 13 jage jali ij. Dåjmadiddje gudi duolliji dahkusijt ja ietjá máná bielen val vuojnni addnenamáv majt la válljim gå addnev dahki. Duv mäjllaadrässa ieritváldeduvvá esski gå dån iesjvállji ietjat kontov ieritválldet.

Girjje -ja tidnikvuorbbádus

Gå dån addnen sidá oassálasstet Girjje- ja tidnikvuorbbádussaj de adnop aj duv almma namáv, duv álddarav, duv årudagáv, duv påvsstånummarav ja bájkev gånnå åro. Dahkap dav rájatjit duv vuojtov jus viddni. Diededibme val vuojneduvvá dåjmadiddjes gut gähttjá Girjje- ja tidnikvuorbbádusáv. Vuorkkip dav guhkemusát mánov, gitta maŋel gå vuojtte Girjje- ja tidnikvuorbbádusán li vuorbbáduvvam. Dan maŋŋela sihkkop duv namáv, duv álldarav, duv årudagáv ja bájkev gånnå åro mijá dáhtavuorkás. Duv påvsstånummar vuorkkiduvvá vaj máhttep statistijkav tjoagget, valla ij des tjanáduvá duv nammaj jali gut dån la.

Ietjá gilbbusa ja dåjma

Sierralágásj gilbbusijn ja dåjmajn dávk aj dárbahip vásstedit duv diedojt. Vuorkkiduvvi de gitta gå gilbos jali doajmma l ållånam. Dan maŋŋela sihkoduvvi.

Gádodit dahkusav jali kontov

Máhttelis la gádodit goappátjagá dahkusav ja duv kontov. Máhttelis la iesj gádodit vuorkkidum dahkusijt "Muv bielijn", badjetjála vuollelin "Vuorkkidum dahkusa". Jus sidá gádodit rájadum jali vuosedum dahkusijt de hähttu aktavuodav válldet redaksjåvnåjn. Dagá dav mijá aktavuohtaformulerra baktu.

Jus sidá ietjat kontov gádodit de hähttu aj aktavuodav válldet redaksjåvnåjn.

Dahkusa ma li rájaduvvam sisi namádibmen älla máhttelisá gádodit.

Oadtjot diededimev majt Polarbibblo l vuorkkim duv birra

Jus sidá diehtet makkir diededimijt Polarbibblo l vuorkkim duv birra de áno oadtjot dajt. Aktavuodav válde webbabiele aktavuohtaformulerajn.

Diehtoskurputja (kakor)

Polarbibblo adná diehtoskurputjijt. Diehtoskurputja li unna täkstafijlla majt webbabiele sihti vuorkkit duv datåvrån. Täkstafijlla sisanet diededimev mij webbabielev buorebut dåjmat

Adnep sesjåvnnådiehtoskurputjijt. Gádoduvvá gå dahpa datåvråv jali webbalåhkkev.

Älla ulmusjdiedo

Webbabiele diehtoskurputja e sisaneda ulmusjdiedojt ma máhtti tjanáduvvat sierra ulmutjij. E sisaneda virusijt ja e ga biejste ietjá diededimev duv datåvrån.

Dahppat diehtoskurputjijt

Jus dån i sidá Polarbibblo adná diehtoskurputjijt de l máhttelis dahppat dav dåjmav webbalåhkken majt aná. Dagá dav webbalåhkke sihkarvuohtabiedjamijn. Sjáttasj de dávk vehik vájvep adnet webbabielev masi la hárjjánam.

Jus dån i sidá Google Analytics riekkni duv guossidimijt de installeri duottev duv webbalåhkken. Ano viehkev ållessjattugis jus dárbaha.