Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Var är Noras pulka?

Lågå ja gulldala "Gånnå l Nora gieris?"

Le gus dån gullam ulmutjav låhkåt giehtov sámegiellaj? "Gånnå l Nora gieris?" l gåvvågirjje tevstajn ja jienajn. Dat gávnnu vidá sámegiellaj, meängiellaj ja lågev ietjá gielajda.Loggi sisi ja gulldala gåktu Noras manná! Dieddela gåvåtjij gielajn mav sidá låhkåt.

Lågå girjev dánna

Ekorren med löv i bakgrunden.

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Hávsske gå la dánna. Webbabielijn rája sisi tevstajt, girjjegätjástusájt ja tjuorggasijt ja almodit dajt webbabielen. Buojkulvissan spieledit memory:av jali tjoavddet avtav webbabiele quissajs? Lågå aj ietjá mánáj tevstajt ja gähttjat sijá tjuorggasijt.

Jus dujna l juo addne dánna de l máhttelis oassálasstet mijá vuorbbádussaj. Juohkka máno vuorbbádip girjijt, tidnigijt ja ietjá miellodahtte.

Doajvvop dujna l suohtas dánna!

Maŋemus girjjegätjástusá

Ienep girjjegätjástusá
9-12 jage
  • Lang 05S
Apmut Ivar Kuoljok

Apmut jåhttesábme

Maŋemus tevsta

Ienep tevsta
  • Lang 06S
  • Lang 05S

Boahtte vahko

Kapitel 1 Buoris muv namma l Sofia ja dát la muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedne namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob. Muv ieddne sån la sábme ja muv áhttje sån la ládde. Det är inte så lätt i skola...

  • Lang 05S

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj. Såj galgajga aj tivolij Såj váttsijga fässtaj ja tivolij. Valla gájka besalvisá lidjin nåhkåm. Såj oattjojga mannat sijddaj. Nuppe biejve vas fässtaj ja tivolij manájga Ja...

  • Lang 05S

Visská gå muv ávvo

Visská gå muv ávvo gå mujna li sierralágásj tjáppa ulmutja muv iellemin Ruoppsat gå muv gieresvuohta dajda gejt ähtsáv Ruodná gå nuorreráse Alek gå muv surggo dajda rádnajda gejt lav láhppám Tjáhppat gå muv moarre...

  • Lang 05S

Alek gå almme

Alek gå almme visská gå biejvve ruodná gå ráse ruoppsat gå vájmmo bedjat gå muohta oránnsja gå áppelsijnna tsáhppat gå guovsagisá

Gätjástusa ja ådåsa

Gätjástus

Soahte Ukrainan

Ukrainan la soahte. Dav la vissásit gullam. Polarbibblo la ássam bágojt ma máhtti buoren adnet jus sidá ságastit dav birra mij dahpaduvvá.

Bágojda

Ådå bájnnimgåvå!

Miján li ådå bájnnimgåvå giellajuhtusijs majt máhta tjállet ålgus ja bájnnet.

Däbtjo gåvvåj de stuorep sjaddá nåv máhta siesstet ja dav ålgos tjállet.

Bájnnimgåvåjda

Speallat

Tjoavde quissav!

Le gus gähttjam webbabiele quissajt? Buore li dunji gut sidá gähttjalit ietjat máhttudagájt umasse ábnnasijn. Jus vássteda gájka duolla ja dujna l konto de vállji jus oassálasstá Vuorbbádussaj.

Mijá quissajda

Vuorbbádus

Sidá gus oassálasstet gilppusij?

Galla diedá webbabielen la Vuorbbádus Polarbibblon? Juohkka máno vuorbbádip girjijt, tidnigijt ja ietjá suohttasijt. Dahkusa ma almoduvvi dánna riekkniduvvi låhttån. Valla mujte dujna hähttu konto oassálastátjit!

Lågå ienebuv Vuorbbádusá birra