Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

General.WelcomeHeader

Var är Noras pulka?

Lohkh jïh goltelh "Gusnie Noran gierehtse?"

Mejtie gïem goltelamme mij dutnjien soptsesem saemien gïeline lohkeme? "Gusnie Noran gierehtse?" dïhte akte guvviegærja tekstine jïh tjoejine. Gærja vïjhte saemiengieline gååvnese, meänkielin jïh luhkie jeatjah gïeline. Tjaangh, lohkh jïh goltelh guktie Norese gåårede! Dïedth daabloem dan gïelese maam sïjhth lohkedh.

Lohkh gærjam daesnie

Haren med moln och en sol i bakgrunden.

Buerie båeteme Polarbibblose!

Man luste datne daesnie! Mijjese maahtah teeksth, gærjahsaernieh jïh guvvieh seedtedh jïh sajtese bïejesovvedh. Jallh sïjhth memory spealadidh jallh quiz darjodh? Aaj maahtah jeatjaj maanaj teeksth lohkedh jïh dej guvvieh vuartasjidh.

Jis dov lea utnije mijjen luvnie maahtah meatan mijjen vuerpesne årrodh. Fïerhten asken gærjah, plaerieh jïh jeatjah lustes aath våarpoejibie.

Gegkiestibie lustem mijjen ektine åtnah!

Minngemes teeksth

Vielie teeksth
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...

Bïevnesh jïh saernieh

Spealadidh

Memorym spealadidh

Sïjhth vielie murreds baakoeh lïeredh? Dellie mijjen aktem memorym maahtah pryövedh. Mijjen leah gellie mestie veeljedh!

Mijjen memory

Saernieh

Sïjhth aktem Polarbibblo-båaloem åadtjodh?

Dellie maa Polarbibbloe gååvnesi meänkieli jïh saemien gïelesne! Dam sïjhtebe heevetidh jïh sjïere Polarbibblo-båaloeh dej uktsie gïeledyjreigujmie maanide veedtedh.

Lohkh vielie

Saernieh

Orre tjaebpies guvvieh! 

Daelie mijjieh orre guvvieh gïeledyjrigujmie utnebe jïh dejtie  maahtah olkese tjaeledh jïh guvviedidh. Dïedth guvviem juktie stuerebe guvviem åadtjodh, vöörhkh jïh olkese tjaelieh. 

Mijjen guvvieh 

Vuerpie

Sïjhth meatan årrodh gaahtjedh?

Nov dån daajrah mijjen lea Vuerpie daesnie Polarbibblosne? Fïerhten asken gærjah, plaerieh jïh jeatjah lustes aath våarpoejibie. Fïerhten aamhtesem maam mijjese seedteme lea akte vuerpie. Dellie tjoerh måjhtajidh kontom daarpesjh jis sïjhth meatan årrodh.

Lohkh vielie Vuerpien bïjre