Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ekorren silhuett

Sámeskåvllå

Muv skåvllå,

Buoremus skåvllå

Sámeskåvllå,

Ságastit sámegielav rádnaj

Sámegiella leksjåvnnå.

Mån lijkkuv sámeskåvlåv

Sámeskåvllå la muv ruokto!

fröken aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Någons liv

Jag tror, att min bror, gillar snor.

Men han vet att jag sket, i hans raket.

Fröken sa att vi skulle skissa, men jag gick å pissa. Och resten kan ni ju gissa.

När vi var i kyrkan och bad sa prästen att vi skulle slå...

 • Ikon ugglan silhuett

Sommar

Sol

Ogräs

Mask

Metspö

Aborre

Rensa

 • Ikon ugglan silhuett

Sapmi

Samernas land.

Alltid fint.

Plusgrader är det inte så ofta.

Mitt land.

I mitt hjärta.

 • Ikon ugglan silhuett

Tyr

Tyr min snälla och fina häst.

Yrvaken klockan fem på morgonen.

Rolig och busig.

 • Ikon ugglan silhuett

Var som dig själv!

Var som dig själv titta inte på andra! Till exempel:

Någon har en telefon men inte du. Du vill ha en sån. Men dina föräldrar säger att det inte är bra för ögonen!

Var som dig själv. Var det.

Din kompis kansk...

 • Ikon ekorren silhuett

Sámeslávggá

Ali, degu tjáhtje.

Visská, degu biejvve.

Ruodná, degu rásse.

Ruoppsis, degu vájmmo.

Tjáhtje, biejvve, rásse ja vájmmo.

Sámeslávggá, degu Sábme

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

 • Ikon haren silhuett

Mov bööremes voelpe

Mov voelpe lea gïemhpes

Goh naestie mij guaka elmesne

Manne mov voelpem lyjhkem

Dejnie manne aavone

Ektesne föörhkedien

Dovne skuvlesne

Jïh bussesne

Gåessie hujnesne

Ektesne monnem soelkehti...

 • Ikon haren silhuett

Mov Vïeneskodtje

Mov vïeneskodtje

Lea vïenes jih tryjjes.

Hijven-laakan vïeneskodtje lea hijven utnedh.

Dïhte dorje manne aavone.

Mov vïeneskodtje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Luste datnine spieledh.

Datne lea gïempes.

Manne aavone datne mïelem.

Manne aavone aktem voelpe jis datne gaavnim.

Datne mov bööremes voelpe.

 • Ikon haren silhuett

Voelpigujmie

Giesie

baahkes lïegkes

biejjie jïh laavkome

astoes bisseme-iehkede voelpigujmie

Giesie

 • Ikon haren silhuett

Bïenjem jïh manne

Ij leah goerehth, væssjojes jallh dåårres.

Mov bïenje.

Mov bïenje lea væjkeles, gïemhpes.

Mov bïenje gieries voelpe.

Mov bïenje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Mov voelpe

manne leam geerjeene

manne gaavnim akte voelpe

goh datne

mov jieleme lea buerebe

 • Ikon haren silhuett

MOV VÏENESKODTJE

Mov bovtse

Mov tjaebpies daamehke

Mov gieries lijnie-gaalloe

Datne guakah goh nastieh elmesne

Datne faamoem jih håhkoem munnjien vadtah

Datne mov aerpiem guadtah

Manne vuajnam dov gïejh mah skåajjesne haajp...