Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Flickan Amelia som behövde hjälp

Det var en gång en flicka som hette Amelia. Hon bodde i en liten stad som hette Julköping. Det var en väldigt pyntad stad, för de tog julen på stort allvar. Men hon behövde hjälp för det kom tomtenissar varje dag och tog mer och mer julpynt. Men en dag då var det nog för då tog tomtenissarna stadens julgran. Då följde Amelia efter tomtenissarna. Tomtenissarna hoppade in i en tomtesäck. Så klart följde Amelia efter tomtenissarna. Först såg hon bara paket i tomtesäcken. Sen såg hon allt annat. Det var en jättestor verkstad med jättemånga tomtenissar och paket. Men sedan hände en sak.

En tomtenisse såg Amelia och tog med henne till tomtens rum. Men tomten var inte där för han var och delade ut julklapparna till barnen. Lite senare kom tomten tillbaka. Då sa tomtenissen:

- Titta vad jag har hittat, en inbrottstjuv. Hon satt och tjuvtittade ner på oss. Men som tur var så tog jag vår lilla tjuv.

- Låt flickan vara kvar, sa tomten då.

- Vi kan inte ha en människa i vår verkstad! sa tomtenissen.

- Jag måste låta henne stanna jag har inte tid, vi ligger redan efter med julklapparna till barnen, svarade tomten. Jag kommer tillbaka senare.

- Men vi kan inte lämna henne här ensam, sa tomtenissen.

- Men då kan väl du vakta henne, sa tomten. Nu måste jag åka iväg annars hinner jag inte. Hejdå!

En timme senare kom tomten tillbaka. Han bad tomtenissen att hämta flickan.

- Hej, vad heter du? frågade tomten.

- Jag heter Amelia, sa flickan.

- Varför är du här? frågade tomten.

- Det kom nissar och tog stadens julpynt och julgran.

Tomten sa att de skulle ge tillbaka sakerna. Sen åkte Amelia hem igen. Och firade jul tillsammans och hade kul med julpynt och julgran.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...