Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Tjej och spegel

Var en gång en tjej som hade förlorat sin mamma. Så hon gick ut i skogen för det fanns ett rykte att det fanns en spegel som man kunde prata med de döda med. Det fanns massor av monster i skogen, varulvar som den här tjejen kunde gömma sig bakom och en sten. För det fanns en gubbe som var vakten för skogen och gömde sig bakom stenen. Det kommer en kille bakom:

- Du stör lite grann, du måste vara tyst, sa jag.

- Ok, ja sa pojken.

Då var inte vakten där längre, den tittade bakom sig och där var han. De skrek:

- Hjälp!

Då sa han:

- Jag ser att du har ett litet smycke på jackan, kan jag få ta dig?

- Nej, det är ni, sa ja.

Han blev arg och började jaga oss. Vi sprang, vi sprang, till slut var vi mellan två berg det var måste de stenar .

Han var fortfarande bakom oss, till slut kom foten på tal framför oss. Vi gick in i den nu är inte heller där så nu så springer vi för livet, för det finns varulvar i skogen. Killen blir rädd och skriker han vill komma hem. Jag säger:

- Kan inte gå nu. Vi måste kämpa.

Vi hittade en liten husvagn. Övergiven. Vi gick in i den för att hitta skydd så hörde vi några stenars prasslade utanför. Varulv! Hjälp, hjälp, hjälp skrek han! Nu ser du om att vara min man har gått iväg. Han går ut och springer hem och jag tänker inte ge upp. Jag stannar i husvagnen och nu är det ingen fara runt så jag springer ut till slutet.

Klippan, ett avslut och där ser jag krossande spegeln, spegeln, slut, slut, slut, slut, slut. Sagan var slut.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...