Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Fantasilandet

Det var en gång en tjej som hette Felicia. Hon älskade dinosaurier och det blev hon retad för ...

En dag när de retade henne så skrek hon: "Ni är så BARNSLIGA när ni retar mig!" och sprang därifrån.

Felicias största dröm var att träffa en dinosaurie.

Notera att Felicia hade väldigt långt att gå till skolan. Ändå måste hon gå till skolan, för hennes föräldrar hade ingen bil. Hon måste först gå en kilometer genom ett stort kvarter, sen två kilometer genom en enorm skog och sist tre kilometer till innan hon var framme. Hon måste börja gå en och en halv timme innan skolan började för att hinna.

En dag när hon gick till skolan hörde hon ett knak inne i skogen. Hon trodde att det var ett vanligt djur, men gick och tittade vad det var. Efter fem minuter kom hon in i ett fantasiland med massor av mamenchisaurius, en dinosaurie med en väldigt lång hals. Hon blev så glad att hon sprang och kramade ett träd.

Hon sprang till skolan. När hon var framme rusade hon till sin lärare Karin och sa: "Jag såg precis dinosaurier! Om du inte tror mig, följ med mig!"

"Men Felicia, det finns inga dinosaurier," sa Karin.

"Jo, jag lovar, följ med mig!"

Karin följde med in i skogen. Till slut var de framme men där fanns inga dinosaurier.

"Men de var här i morse!" sa Felicia.

De gick tillbaka till skolan och sa förlåt för att de var försenade. Felicia tänkte på det hela dagen och undrade varför det inte varit några dinosaurier där. På väg hem gick hon och tittade igen men det var inga dinosaurier där, så hon gick hem och lade sig och sov.

På morgonen tog hon med sin mobil för att gå in i skogen och ta en bild på dinosaurierna. Hon såg dem igen. Hon blev så glad att hon kunde visa att hon inte var galen. Hon tog kort på dem och sprang till skolan. När hon kom fram sprang hon till Karin och visade bilden.

"Kolla, jag sa ju att de var riktiga!"

"Va?! Detta är ett MIRAKEL, vi måste visa det för klassen!" skrek Karin.

Felicia visade bilden för klassen.

"Oj, förlåt Felicia!" ropade klassens mobbare. "Kan vi bli vänner så vi kan gå och hälsa på dinosaurierna?"

Felicia svarade självklart nej. De visade bilden på nyheterna och hon blev känd. Sen levde hon lycklig med sina dinosaurier i alla sina dagar.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...