Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Caro och mobbaren Amanda

Det var en gång en flicka som hette Caro. Hon var tio år gammal och bodde med sin mamma, lillasyster och lillebror.

En dag skulle Caro till skolan. Där träffade hon mobbaren Amanda.

- Gå och hämta pengar från frökens väska, sa Amanda till Caro

- Nej, jag vill inte stjäla! svarade Caro.

- Gör det, säger jag! sa Amanda och Caro gick till slut med på det.

Caro gick till frökens kontor men fröken såg Caro!

- Vad gör du på mitt kontor? frågade fröken.

- Jo det är så att Amanda sa till mig att jag skulle hämta pengar från din väska. svarade Caro.

- Vad sa du då?

- Jag sa okej.

- Va? sa fröken.

- Men jag tänker att du ska ta och filma henne. Sen är det bara säga till henne att antingen så skickar vi det till polisen eller så slutar hon stjäla och mobba folk. sa Caro.

- Bra idé! höll fröken med.

Till slut gjorde dom som dom bestämt. Caro gav pengarna till Amanda.

- Bra jobbat! sa Amanda.

- Tackar tackar, svarade Caro.

- Säg hej till kameran! sa fröken.

- Va! ropade Amanda. Du har lurat mig! Var du också med på det här, fröken?

- Ja, du, sa fröken. Välj själv. Antingen skickar vi filmen till polisen eller så slutar du stjäla och mobba folk.

- Jag ska sluta! lovade Amanda.

Sedan blev Amanda och Caro vänner. Både Caro och Amanda lekte med varandra och de levde lyckliga i alla sina dagar.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...