Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

De magiska hästarna

Det var en gång ett föl som hette Daniela. Daniela hade en silvrig kropp med grå man. Daniela hade också en hästflock som hon brukade vara med. Hennes bästa hästkompis hade en rödbrun kropp och svart man. Det fölet hette Armilde. En gång när Daniela och Armilde lekte, så sa de till varandra:

- Du, Daniela? sa Armilde.

- Vadär det? sa Daniela.

- Tycker inte du att det kan bli jobbigt att säga hela våra namn? fortsatte Armilde.

- Jo, nu när jag tänker på det, svarade Daniela. Men varför undrar du?

- Jo, jag fick en idé! sa Armilde.

- Vad då för idé? undrade Daniela.

- Jo, vi kan hitta på smeknamn till varandra! sa Armilde.

- Okej, i så fall ska mitt smeknamn vara Dani, sa Daniela.

- Fint! Mitt då? sa Armilde. Kanske Ami? sa Armilde.

- Bra! sa Dani.

En dag när Dani och Ami skuttade omkring, såg de plötsligt en stor skog. De var modiga och började gå in i skogen. När de hade kommit en bit, såg de plötsligt en enhörning! Och vips så var de också enhörningar!

- Är vi magiska nu? frågade Ami och Dani.

- Ja, svarade enhörningen. Hejdå, sa den och försvann.

- Vi teleporterar oss hem, sa Dani.

- Innan mamma och pappa undrar vart vi är! sa Ami.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...