Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Halloween

I morgon är det halloween. Tyra har längtat till det länge, hon och mamma har pyntat hur mycket som helst. Det är morgon och Tyra har väntat så länge på halloween. Hon kliver upp ur sängen och går och väcker mamma. Men när Tyra kommer dit är inte mamma där hon går ut från mammas rum.

- BOOOOO! låter det plötsligt.

Tyra blir jätterädd. Men det var bara hennes mamma som lät hon var redan vaken.

- Mamma varför skräms du?! Jag blev ju jätterädd, säger Tyra.

- Förlåt, säger mamma, det är ju halloween och då får man skrämmas.

- Ja, jag vet. Men inte mig, jag är ju jätte lättskrämd, säger Tyra.

- Okej då gör vi så att vi inte skrämmer någon idag, säger mamma.

- Bra, säger Tyra.

I dag har Tyra blivit inbjuden till ett halloweenparty. Hon frågar mamma om hon får gå och mamma säger ja.

- Yes! säger Tyra och går mot hallen och börjar klä på sig. Sedan går hon till Stellas party. Alla i hela klasen ska komma. När Tyra kommer fram är det jättemycket halloweenpynt, det ser jätteläskigt ut tycker Tyra.

Tyra ringer på Stellas dörr. Stella öppnar.

- Hej! Kom in, säger Stella.

Tyra går in, hela klasen är där.

- Hej alla, gå till baksidan, säger en röst.

Tyra går till baksidan. Hela klassen står där. Tyra är väldigt blyg men hon gick till partyt ändå. Efter en stund ska dom gå en spökrunda. Man ska gå i par, Tyra går med Anton. Efter spökrundan får alla fika det är jättegott. Efter en stund är det slut och Tyra går hem. Hon är jättetrött och somnar direkt.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...