Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Den stora sprängningen med katten Lea

Det var en gång en katt som hette Lea. Hon bodde på Slottsgatan och hade många vänner. Hon var jättesnäll mot alla och brukade ge bort pengar och mat.

En gång när hon var ute såg hon ett hus och gick in i det. Men hon sprang därifrån när hon såg hur någon sprängde träd och hus. Det var hemskt, och hon visste vem det var. Det var Sol som bodde på samma gata som Lea innan hon flyttade.

Sol brukade prata om att ta över hela världen. Hon var galen. Hon ville ha en sak, sin mamma och pappa, för hon saknade dom. Dom var aldrig hemma och Sol hade inga syskon.

Då träffade Lea Sol, och Sol sa:

- Möt mig hos dig imorgon, klockan 14:00 prick. Kom i tid, det borde du.

Lea visste inte vad hon skulle säga.

- Ja, jag kommer i tid, sa hon.

Nästa dag mötte Lea Sol, och Lea sa:

- Sluta! Jag kände din mamma och pappa. Dom vill inte att du ska riva staden och skogen.

- Men jag ville göra dom glada, sa Sol.

- Men du gör det sämre, sa Lea. Dom älskar dig, och du borde skaffa vänner och lära dig få en ägare och kärlek.

- Så många lögner, sa Sol.

- Men lägg ner och sluta förstöra, sa Lea. Så planterar vi nya träd tillsammans, och skaffar vänner.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...