Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Den lila dinosaurien

Det var en gång en dinosauriefamilj. Men ingen vanlig dinosauriefamilj, dom var av den legendariska arten. Den lila dinosaurien. Dom var dom enda som levde i hela världen. Alla andra var utdöda.

Den unge lila dinosaurien heter Bernie. En dag hände något hemskt...

Hela jorden blev en isklump! Den värsta dagen hade kommit. Många arter hade förberett allt, men det var så kallt att många ändå dog. Till och med Bernies föräldrar. Det var ganska sorligt, men Bernie överlevde.

Jag vet att du undrar "Hur överlevde han?" Ja, han och hans föräldrar hade en hemlig ingång i en vulkan. Men föräldrarna kunde inte komma in, därför blev Bernie lämnad kvar. Helt ensam. Det hände för många, många år sedan.

Han är stor nu, och stark. Han har många kompisar. Han har helt glömt bort det som hade hänt. Men någonstans i huvudet finns det sparat.

- Bernie! skrek Blixten, en av hans kompisar.

- Ja, svarade Bernie med en sorlig röst.

- Vad har hänt? frågade Blixten.

Blixten var en av hans kompisar, han heter så för att han är en av världens snabbaste dinosaurier.

Plötsligt kom Bernie ihåg allt som hade hänt den där dagen då jorden blev så himla kall. Han berättade allt för Blixten. Då förstod Blixten också allting.

- Det är samma sak som hände med mina föräldrar, sa Blixten sorligt, hans röst blev ganska hes.

- Men det var för flera år sedan, sa Bernie. Du, vi behöver inte tänka på det längre.

- Du har rätt, vi gör något annat roligt istället.

Sedan levde dom lyckliga i alla sina dagar.

Lilloa aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Potatischipsen

Det var en gång en affär som sålde potatischips. En människa köpte mig. Jag blev uppäten. Slut.

 • Ikon ugglan silhuett

Polarbiblioteket

Det var en gång två bästisar. Den ena hette Liam och den andra hette Lisa. De älskade polarbiblioteket, de gick in dit nästan varje dag. De gick in på webben hela tiden för att de ville skriva och rita teckningar....

 • Ikon ugglan silhuett

När man går på läsgrupper

Det var en gång en klass på skolan. De gick i tvåan. Hälften av klassen var i grupp blå de andra var i grupp röd. Lisa gick i den blå gruppen. Hon var helt galen. Maya som gick i den röda gruppen var väldigt smart....

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...