Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Den mystiska telefonen och mannen i huset

Hej, jag heter Lisa och jag är faktiskt död. Jag tänkte att jag skulle kunna berätta om hur jag hamnade här. Jag var på en konsär och skulle gå hem till min kompis Selma på efterfest. Vi skulle ta en selfy men då hittade jag inte min mobil. Jag fick panik och vi satte igång och leta. Till slut sa Selma:

- Vi kan väl ringa den, sa hon.

Jag svarade:

- Ja, det kan vi göra!

Vi ringer och ringer. Till slut svarar någon. Vi säger:

- Hallå är det någon där, hallå?

Och vi hörde bara ett elakt skratt som låter som ett barn och sen la hen på. Jag gick hem och beställde en ny mobil. Jag var ledsen men på ett sätt så var jag glad. Jag var glad för att jag skulle få en ny mobil men jag var ledsen för att jag har förlorat den mobil som jag hade alla mina kort, spel, telefonnummer och sånt i.

Sedan hörde jag någon som gick på övervåningen. Jag gick och ställde mig i trappan och jag såg... en man stå där. Han sprang in i mitt sovrum, jag följde efter och när jag kom in i mitt sov rum så såg jag... ingen alls. Jag vände mig om för att gå ner och när jag vände mig om så såg jag en man. Han stod med en kniv i handen. Sedan högg han mig i magen med kniven.

Det sista jag såg var en man som hade blod i ansiktet. Sen hamnade jag här och här har jag varit sedan dess. Det var berättelsen om hur jag dog.😎

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...