Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Selma på läger

Hej, jag är Selma och jag ska gå till min nya skola. Vi ska på läger med klassen på sportlovet.

Nu är det sportlov och vi ska samlas utanför klassrummet. Jag står längst bak i ledet med min vän Alma.

- Jag är så peppad om att vi ska på läger tillsammans, säger Alma.

- Jag med! Hoppas vi får ett rum tillsammans, säger jag.

Fröken räknar om så att alla som ska vara här är här.

- Nu ska vi gå, säger fröken.

Nu är vi på väg till bussen. När vi är framme säger fröken att vi inte får ha mobilerna. Bara en timme om dagen och det måste vara efter lunchen. Vi lämnar in mobilerna och så får vi ett papper med ett nummer på. Det är vilket rum vi skulle sova i.

Jag och Alma är nervösa om vilket rum vi ska få.

- Omg, säger Alma, vi har fått samma rum. Vi fick rum 13.

Klockan är 20.15 och vår sovtid är 21.00. Jag och Alma går till vårt rum och börjar ta ut våra kläder ur väskorna. Det är dags att äta middag och vi ska äta köttbullar och spagetti.

Nu har vi ätit klart och vi ska sova. Det finns en dubbelsäng och jag ska sova längst ner. Alma byter om i toaletten och jag byter om i rummet. När vi ska sova hör jag läraren prata med någon om att det har hänt något hemskt i vårt rum. Jag ignorerar det och somnar.

Jag vaknar mitt i natten för jag hörde ett ljud. Jag försöker väcka Alma men hon vaknar inte. Man får inte gå ut från sitt rum efter klockan 21.00. Jag går upp från sängen till fönstret. Jag ser en konstig, lång, svart figur bakom ett träd. Den har små, röda ögon som lyser i mörkret. Jag blir rädd och väcker Alma.

- Alma, kolla ut genom fönstret, det är något där, säger jag.

Alma kommer långsamt upp från sängen eftersom hon precis har vaknat. Hon kommer till mig och tittar ut genom fönstret men det är inget där.

- Det var något där precis nyss, jag lovar, säger jag.

- Du är bara trött och ser grejer! Kom, nu så ska vi sova, säger Alma.

Jag blir helt tyst men i mina tankar tänker jag hur jag hade sett något men inte Alma. Jag låtsas att sova men sen när Alma somnat går jag upp och försöker öppna dörren. Men den är låst. Jag kommer ihåg att jag såg att läraren hade en nyckel till dörren. Jag smyger in i lärarens rum och tar nyckeln och sedan ser jag något jag aldrig kommer glömma. Fortsättning följer.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...