Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 04S

Ninjah jïh gïermesje

WoLiF X
Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geerelin gropten sisnie, jïh leesin, ihkuvasse, juktie gïermesje gierkie sjïdti.

Dellie almetjh böötin. Gïermesjem gaavnin jïh gåatan bööktin, jïh dejnie gïermesje-gierkine rïesin.

Daelie vaajase nåhka
Håhkesjem naakene låhka