Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Dåaroe Ukrainesne

Ukrainesne dåaroe. Dam dån govleme. Polarbibblo baakoeh tjaaleme mah maehtieh buerie årrodh jis soptsestidh dan bïjre mij heannede.

Fred - Raeffie
Krig - Dåaroe
Gräns - Raaste
Kö - Vaalmerdimmie
Hjälpa - Viehkiehtidh
Mat - Beapmoeh
Mediciner - Daalhkesh
Kläder - Gaarvoeh, vaarjoeh
På flykt - Baataridh, reapanidh
Soldat - Dåaroje, Dåaronïere, Dåarohke
Anfalla - laaredh
Trupp - Dåaroefoeve
Nyheter - Saernieh
Land - Laante, eatneme
Grannland - Kraannaslaante