Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Hejdå, kära plan

Det var återigen dags för en militärövning på Merga Air Force System's största flygbas i Barrelton på Russellöarna. Den här gången skulle vi öva på spaning. Amiral Shard hade varit ytterst kreativ och ställt ut en stridsvagn i en skog på någon av öarna. Den skulle jag och min arbetskamrat Stephen hitta. Jag steg i mitt plan och taxade fram till början på den öst-västliga startbanan. Där väntade jag på klartecken från flygledartornet.

- Alpha Century, du har klartecken att starta.

- Tack!

Alpha Century var namnet på mitt flygplan, som var en Dassault Rafale, levererad till Merga Air Force System för 4 år sedan. Jag hade nyligen blivit klar med min utbildning på typen och fått certifikatet av MAFS.

Jag startade och ökade farten mer och mer, passerade hangarerna och korsade den andra landningsbanan. Så småningom lyfte jag från den kombinerade flygbasen och regionala flygplatsen i Barrelton. Jag höll som bäst på att spana när mitt plan började skaka okontrollerat. Så småningom satte det igång att snurra också. Jag insåg att jag komplett tappat kontrollen över min maskin och sa:

- Hejdå, kära plan!

Sen sköt jag ut mig ur planet med katapultstolen. Där jag sakta var på väg ner på marken rapporterade Stephen, min arbetskamrat att han sett att stabilisatorn var helt täckt av is. Samtidigt såg jag i ögonvrån hur min Dassault Rafale snurrade som om den var tokig. Så småningom började den också att dyka mot marken. Jag tittade och såg att tyngden av is pressat ena änden av stabilisatorn neråt så att planet börjat dyka. Hjälplöst såg jag hur planet slog ner på en åker och exploderade.

När jag landat med fallskärmen meddelade jag min position till Sergeant Ashley så att han kunde komma och hämta mig. Han anlände i sin bil och jag pekade ut rökmolnet och flygplansdelarna som spridit ut sig överallt under den våldsamma explosionen när planet slog ner i marken. Några hade flugit säkert 50 meter.

När vi kom tillbaka till militärbasen berättade jag om isen som byggts upp på stabilisatorerna. Amiral Shard sa att det var teknikern Glenworth som hade fått i uppdrag att kontrollera att is inte höll på att byggas upp på planen. Jag sprang genast till hangarerna där han som bäst höll på att mumsa på en macka.

- Glenworth! Kom hit! Du ska minsann få för att slarva med kontrollen om is på planen! Kom hit genast!

Glenworth började springa. Jag tog upp en sopborste och sprang efter honom.

- Stanna!

-Mamma! Hjälp!

- Stanna sa jag!

SimonSBV aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Jag ska klaga hos chefen!

Albert var ute och körde med sin bil när han såg på en mätare att bränslet nästan var slut. Han svängde av en bensinmack och stannade bilen vid en pump. Men när han skulle tanka upptäckte han att bränslet var slut där...

 • Ikon ugglan silhuett

Fly för livet!

Jag tittade ut genom en litet titthål mellan brädorna. Det var pappa som hade spikat för fönstret med dem när han fortfarande levde. Utanför fanns två soldater som bar ryska flaggor. Åh nej!

Blixtsnabbt låste jag...

 • Ikon ugglan silhuett

Tre töntar på Telefonplan

Hej jag heter Tobias. Eller Tönt-Tobias som dom i det coola gänget kallar mig. Jag bor på Telefonplan. Det är ett rätt najs ställe. Dom har en restaurang som serverar fett god sushi och ett fint litet torg med några a...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...