Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Mördaren

Det var en gång en tjej som hette Stella som kollade på nyheterna med sin pojkvän Erik. Han var 19 år och Stella var 18 år.

- Oj vad hemskt att det finns en mördare där vi bor, sa Stella.

- Mmm...sa Erik. Han fnissade nästan.

- Varför fnissar du? undrade Stella.

- Därför att jag är på tv, sa Erik.

Det tog några sekunder att tänka för Stella. Sedan förstod hon.

- Du är mördaren!? frågade Stella skräckslaget.

- Ja, sa Erik. Och du är nästa offer.

Då sprang Stella för sitt liv. Hon såg hela tiden Erik bakom sig, springande som en galning med en kniv i handen. Till slut medan hon sprang sa Stella:

- Siri ring 112.

- Hej vad kan jag hjälpa dig med? frågade han som jobbade på larmcentralen.

Stella berättade allt. Larmkillen sa att de skulle skicka sju polisbilar, två polisbåtar och en polishelikopter. Efter en kort stund kom poliserna och grep Erik.

- Det här är inte slut än! skrek Erik åt Stella.

Stella kunde inte sova alls den natten. Orden som Erik sagt snurrade bara runt runt i Stellas huvud. Till slut ringde hon sin BFF Isabella. Isabella svarade direkt:

- Girl jag såg allt på nyheterna!

- Är det på nyheterna!? sa Stella helt förskräckt.

- Ja, jag kommer över till dig nu, sa Isabella.

När Isabella var framme sa hon:

- Tjejen förlåt.

Sedan tog hon upp en kniv och satte den i Stella.

- Jag och Erik var hela tiden ihop, avslutade Isabella medan Stella föll ihop framför henne i en pöl av blod.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...