Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ekorren silhuett

Muv tjiegus ráddna

Buoris!

Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån bávtjagahtij juolgev.

Sunná hähttuj oaddjut plåstårav. Sunná enná javlla såj hähttuba mannat dåktåra lusi. Mån oaddtjujiv tjuovvut. Gå mij bådijma dåktåra lusi mij vuojnijma muv ja Sunná rádnav, Leah.

Suv viellja lij oadtjum bávtjas juolgen sån aj. Maŋŋel mij oattjojma tjåhkkåhit vuorddemlanján. De dåktår bådij.

- Sunná Ristin la duv vuorru.

Maŋŋel mij oattjojma mannat sisi avta unna ladnjaj ja dåktår gahtjaj Sunnás gåk sån oattjoj bávtjas ja jus báktji dal. De Sunná manáj sisi avta unna, unna ladnjaj.

Dåhppe lij niejdda mij gehtjaj jus sujna lij bávtjas nåv ahte lij váralasj.

Gå Sunná bådij ruoktu de sån lij ávon.

- Manen la dån nåv ávon? Sunná enna javlla.

- Mån iv la báktjim nåv várálasj! Sunná javlla.

Maŋŋel mij vuolgijma ruoktu.

fröken aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

En dag i mitt liv

Idag skulle jag till skolan. Jag gick upp tidigt på morgonen för att jag skulle äta frukost på Strömnässkolan. Mamma skjutsade mig till skolan klockan 7 på morgonen för att hinna med frukosten på skolan. Den har dagen...

 • Ikon ugglan silhuett

Det magiska avloppet

Det var en helt normal dag. Vi åt cheerios och vaniljyoghurt, det smakade gott. Efter det så borstade vi tänderna Joel hade tandkräm och Ludvig borstade tänderna med kaviar. Men han åt upp allt och tänderna blev ej re...

 • Ikon ugglan silhuett

Selma på läger

Hej, jag är Selma och jag ska gå till min nya skola. Vi ska på läger med klassen på sportlovet.

Nu är det sportlov och vi ska samlas utanför klassrummet. Jag står längst bak i ledet med min vän Alma.

- Jag är...

 • Ikon ugglan silhuett

Jag spelar fotboll

Idag provade jag att vara med och spela fotboll. Fröken delade in oss i två lag. Jag hamnade i samma lag som Elin som är bäst på fotboll. Mina kompisar var i andra laget. Om jag byter till mina kompisars lag kanske ja...

 • Ikon ugglan silhuett

Det magiska lövet - Del 2

Mello gick till skolan. Fröken sa:

- Du är sen, Mello.

– Förlåt, fröken, jag vaknade sent idag.

– Det är okej gå och sitt.

Hela skoldagen stirrade Mello på lövet.

- Mello, sa fröken och bad henne att...

 • Ikon ugglan silhuett

Den magiska nya flickan - Del 1

En dag skulle en ny tjej börja i Lillys klass. Lilly var 16 år och bodde på Stengatan 22.

- Hej klassen, idag kommer vår nya klasskompis, sa fröken Camilla.

Då kom en flicka med blå och lila hår, svarta byxor...

 • Ikon ugglan silhuett

Skolresan

En dag gick Lilly till skolan. Hon skulle på en skolresa till Skansen. Hon var lite sen men hon hann. Alla satt på bussen förutom Lilly.

Lilly sprang och samtidigt undrade hon vad hade glömt.

- Oh nej, jag har...

 • Ikon ugglan silhuett

Dagen innan jullovet

Isak gick till skolan. Det var dagen innan jullovet. Isak gick i klass 3C. Vi hade hängt upp en pappersgran i fönstret. Isak gick in i klassrummet och satte sig på sin plats.

Frökens pepparkakshus var borta. Peppar...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...