Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ekorren silhuett

Muv tjiegus ráddna

Buoris!

Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån bávtjagahtij juolgev.

Sunná hähttuj oaddjut plåstårav. Sunná enná javlla såj hähttuba mannat dåktåra lusi. Mån oaddtjujiv tjuovvut. Gå mij bådijma dåktåra lusi mij vuojnijma muv ja Sunná rádnav, Leah.

Suv viellja lij oadtjum bávtjas juolgen sån aj. Maŋŋel mij oattjojma tjåhkkåhit vuorddemlanján. De dåktår bådij.

- Sunná Ristin la duv vuorru.

Maŋŋel mij oattjojma mannat sisi avta unna ladnjaj ja dåktår gahtjaj Sunnás gåk sån oattjoj bávtjas ja jus báktji dal. De Sunná manáj sisi avta unna, unna ladnjaj.

Dåhppe lij niejdda mij gehtjaj jus sujna lij bávtjas nåv ahte lij váralasj.

Gå Sunná bådij ruoktu de sån lij ávon.

- Manen la dån nåv ávon? Sunná enna javlla.

- Mån iv la báktjim nåv várálasj! Sunná javlla.

Maŋŋel mij vuolgijma ruoktu.

fröken aaj tjaaleme

  • Ikon hermelinen silhuett

Cuggu

Bures, Mus lea okta beana man namma lea Cuggu. Cuggu lea siivu ja dan liihká ja stoahká muinna. Okti go mon bohten ruoktut skuvllas de Cuggu ii lean ruovttus. Mon ringejin mu eittii ja jerren gos Cuggu leai. Eitte...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...