Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Monstret Cruncg

Det fanns ett förskräckligt monster i busken vid sjön, ett monster som liknade en människa i sin hållning, men var täckt av trädgrenar och mjuka växter. Det hade tre snablar i ansiktet med stora ögon, och dess fingernaglar var enorma klor.

Varje gång människor försökte närma sig den här vackra platsen, sög monstret in dem och sög blodet från dem med en av dess slangar. Ju mer det sög folks blod, desto mer ökade det i storlek och styrka.

Jag hörde den här saken och vad som sägs om detta odjur, så jag bestämde mig för att göra mig av med det. Jag tog mitt svärd och red på min häst mot sjön.

Medan jag drack av vattnet vid sjön kom det stora hemska odjuret upp ur vattnet och attackerade mig. Jag blev först stel av skräck över vad jag såg. Men sedan drog jag snabbt fram mitt svärd och ställde mig upp för att möta besten.

Jag brottades mycket med besten, men besten lyckades fånga mig och tog mig till botten av sjön. Jag var nära att drunkna under de tuffa brottningsstunderna. Efter en stor kamp under vattnet kunde jag hugga odjuret med mitt svärd och ta mig upp ur vattnet. Så fort odjuret kom ut, högg jag det med mitt svärd så att det delades i två halvor.

Alhasan aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Ahmad och Sergio

En solig morgon vaknade kusinerna Ahmad och Sergio. När dom vaknade var huset stökigt. Det var smutsigt överallt. Colaburkarna var på marken, det var popcorn överallt, pizza på sofforna. Tänk dig att Ahmad och Sergio...

 • Ikon ugglan silhuett

Dom snälla vinner

Det var en gång en liten kille som hette Ben. En dag när han var på väg hem såg han en häxa. Häxan ville förvandla Ben till en ond person som henne.

Sedan kom häxans tvilling, hon var snäll och inte ond. Hon lycka...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...