Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Dixi den rädde

Det var en gång en tjej som hette Dixi. Hon älskade att sjunga och hennes dröm var att bli en artist. Hon önskade att hon vågade stå på en scen och sjunga, men hon var för rädd för det. Alla i hennes släkt älskade att sjunga och dom vågade. Men varför inte hon, undrade Dixi.

Hon frågade sin mamma, pappa, bror och syster, men dom sa bara att hon måste träna för att komma över rädslan. Hon tyckte att dom var dumma. Hon förstod ju att man måste träna, men hon har tränat länge nog. Hon ville ge upp.

Men då så kom hennes storasyster och sa:

- Ge inte upp på din dröm! Jag var precis som du innan jag kom över min rädsla. Jag ska sjunga en sång. Den borde du förstå för denna sång sjöng mamma för mig. Jag satt och var så arg för jag förstod ju ingenting, men jag var tvungen att träna. Jag var så rädd att dom skulle skratta eller att någonting gick fel, men då sa mamma till mig 'du ska inte ge upp! Du måste träna mer tills du klarar det och sen så kan du nog stå på en scen'.

- Tack Mia, sa Dixi. Jag ska försöka att inte ge upp på min största dröm. Jag ska verkligen bli en artist och jag ska sjunga på konserten på fredag. Jag ska det! Tack igen Mia, för att du hjälpte mig.

Efterord: Berättelsen om Dixi är slut. Författaren tackar för att ni läste. Jag är glad om ni läser denna text. Det tog länge att bara göra det här, så tänk på riktiga författare som skriver många och långa böcker. Dom måste verkligen träna.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...