Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Halloweenutflykten

Prolog

Jag heter Holly, och min kompis heter Ebba. Nu ska vi berätta om när jag och Ebba var på halloweenutflykt.

Kapitel 1

När jag vaknade så var klockan redan halv nio. Ebba hade sovit över hos mig och idag skulle vi göra en halloweenutflykt tillsammans.

"Holly!", ropade mamma.

"Vad?" sa jag.

"Du skulle väl på halloweenutflykt idag? frågade mamma.

"Ja, med Ebba", sa jag.

"Ebba är du vaken? frågade jag.

"Mm..., jag är vaken", sa Ebba.

"Bra", sa jag.

"Vi måste packa till halloweenutflykten nu!"

Vi hoppade upp ur sängarna och gick mot köket. Jag och Ebba packade med Bananer, clementiner, vatten, marshmallows, sovsäckar, tält och våra halloweensaker till bus eller godis. Vi började gå mot bussen till utflykten, det vi skulle åka till var ganska långt bort från stan. Det låg bredvid en skog. Vi hoppade på bussen och den började köra iväg.

Kapitel 2

Nu äntligen var vi framme, Ebba och jag hade sovit i bussen. Vi var framme på campingen och skulle just börja sätta upp vårt tält. Det gick inte så bra, men till slut fick vi upp det. Vi gick och hämtade pinnar till vår brasa som vi skulle grilla våra marshmallows på. När det blev kväll började vi gå "Bus eller godis". Vi fick en massa godis till kvällen.

När vi var på väg tillbaka till campingen så var det något bakom oss, det lät och knastrade. När vi var framme så åt vi vårt godis i tältet, klockan var tolv på natten. Plötsligt började det låta utanför tältet. Vi kröp ihop i våra sovsäckar och var helt tysta. Då började det regna lite och blåsa. Det var svårt att somna, Då hörde vi ett ljud utanför, vi tvingade oss själva att öppna och kolla. Det var inget.

Efter en stund började vårt tält röra på sig. Det blåste otroligt mycket! Vi klädde på oss och gick ut. Då var det ett monster bakom oss!

"HJÄLP!" skrek vi.

Men ingen hörde. Monstret gick emot oss och sedan så fångade den oss. Vi kom till slut loss och dödade monstret. Vi kommer aldrig gå dit igen..... Men vem vet monstret kanske kommer tillbaka! Snipp snapp slut så var sagan slut.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

  • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

  • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

  • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

  • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

  • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...